“Ye­ni­ce’mizin so­run­la­rı­nı duyan yok”

İYİ Parti Ye­ni­ce İlçe Baş­ka­nı Seyfi Tetik, ga­ze­te­mi­ze ya­zı­lı bir açık­la­ma ya­pa­rak; “Ye­ni­ce’mizin so­run­la­rı­nı duyan yok” dedi.
Tetik, ya­zı­lı açık­la­ma­sın­da şun­la­rı söy­le­di; “Ye­ni­ce’mizin so­run­la­rı dağ gibi bü­yü­mek­te­dir. İşte demir yol­la­rı. Te­ren­le­ri­miz ça­lış­mı­yor. Biran önce tren se­fer­le­ri baş­la­tıl­ma­lı­dır. Has­ta­ne­miz var, ama için­de dok­to­ru­muz yok. Do­ğal­gaz ko­nu­sun­da bir arpa boyu yol alın­ma­mış. Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si başka ba­ha­ra mı kaldı bilen yok. Biz, bu so­run­la­rı her de­fa­sın­da dile ge­ti­ri­yo­ruz. Ama bun­la­rı duyan yok.
İyi Parti ola­rak il­çe­mi­zin so­run­la­rı­nın ta­kip­çi­si ol­du­ğu­mu­zun bi­lin­me­si­ni is­ti­yo­ruz. Bu so­run­lar çö­züm­le­ne­ne kadar da bun­la­rı dile ge­ti­re­ce­ğiz. İyi Parti ik­ti­da­rın­da il­çe­mi­zin so­run­la­rı­nı bir bir çö­ze­ce­ğiz. Bu so­run­la­rı çöz­mek de boy­nu­mu­zun borcu ola­cak­tır.”