İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TOPLANTISI YAPILDI

İLÇEMİZ Or­man­la­rın­da mey­da­na gelen ka­za­la­rın art­ma­sı üze­ri­ne, dün Orman İşlet­me­si’nde iş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği hak­kın­da bir top­lan­tı ya­pıl­dı.
Kay­ma­kam Ve­ki­li Vali Yar­dım­cı­sı Mu­hit­tin Gürel baş­kan­lı­ğın­da ya­pı­lan top­lan­tı Orman İşlet­me­si Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda ger­çek­leş­ti. Top­lan­tı­ya, İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Yüz­ba­şı Hasan Arı­kan, İlçe Emi­ne­yet Amir Ve­ki­li Ko­mi­ser Yar­dım­cı­sı Fur­kan Ün, Ye­ni­ce Orman İşlet­me­si Mü­dü­rü İlhan Albuz, müdür yar­dım­cı­la­rı, iş­let­me şef­le­ri, ko­ope­ra­tif baş­kan­la­rı ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ka­tıl­dı.
Top­lan­tı­da, ord­man­lar­da ça­lı­şan­la­rın iş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği ko­nu­la­rı­nın ele alın­dı­ğı bil­di­ril­di.