“Özel İdare’nin tüm işlerini kendi imkanları ile yapabilecek konuma ulaşmasını hedefliyoruz”

EYLÜL ayı İl Genel Mec­lis top­lan­tı­sın­da açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı yapan Mec­lis Baş­ka­nı Yıl­dı­rım; “Ka­ra­bük İl Genel Mec­lis Üye­le­ri­miz ile bir­lik­te Özel İdare’nin tüm iş­le­ri­ni kendi im­kan­la­rı ile ya­pa­bi­lecek ko­nu­ma ulaş­ma­sı­nı he­def­li­yo­ruz” dedi.
Eylül ayı İl Genel Mec­lis Top­lan­tı­sın­da son yıl­lar­da Ka­ra­bük İl Genel Mec­li­si’nin ve Ka­ra­bük İl Özel İda­re­si’nin yap­tı­ğı ça­lış­ma­la­rı ana baş­lık­lar al­tın­da sı­ra­la­yan Baş­kan Yıl­dı­rım, ko­nuş­ma­sı­na şöyle devam etti; “Son yıl­lar­da iki adet taş kırma ma­ki­ne­si, sey­yar kon­ka­sör alımı ger­çek­leş­ti­ril­miş, son 3 yılda 1,2 mil­yon ton sarı mal­ze­me üre­ti­mi bu ma­ki­ne­le­ri­miz ile ya­pıl­mış­tır. Es­ki­den İlçe ba­şı­na 10 bin ton mal­ze­me bu­la­maz­ken bugün İlçe ba­şı­na 50-60 bin ton sarı mal­ze­me temin edi­yo­ruz. Es­ki­den bir adet olan çöp top­la­ma ara­cı­mız, İda­re­mi­zin satın al­dı­ğı ve ba­kan­lık­tan alı­nan hibe ile dokuz adede çı­ka­rıl­mış­tır. Bu­nun­la bir­lik­te İl ge­ne­lin­de yal­nız­ca mer­ke­zi olan beş kö­yü­müz­de çöp­ler top­la­nır­ken bugün 277 kö­yü­mü­zün bu sene so­nun­da İnşal­lah ta­ma­mın­da 3500 çöp kon­tey­nı­rı­mız ile çöp­ler Özel İda­re­mi­ze bağlı per­so­nel­le­ri­miz ta­ra­fın­dan top­lan­mak­ta ola­cak­tır. Yine İl Genel Mec­li­si­mi­zin almış ol­du­ğu ka­rar­lar ile grey­der, eks­ka­va­tör, pikap, kam­yon, si­lin­dir, ara­zöz, oto­büs, yük­le­yi­ci­ler olmak üzere 63 adet iş ma­ki­ne­si ve araç alı­na­rak ma­ki­ne parkı güç­len­di­ril­miş­tir. 2019 yı­lın­da ise, sıcak as­falt plen­ti­miz ku­rul­muş, as­falt fi­niş­he­ri, as­falt si­lin­dir­le­ri satın alı­na­rak sıcak as­fal­tı kendi im­kan­la­rı­mız ile ya­pa­bi­lecek se­vi­ye­ye ulaş­mış­tır. Ma­ki­ne par­kı­mı­zın güç­len­di­ril­me­si, sıcak as­falt plen­ti­nin ku­rul­ma­sı ve as­fal­tın İda­re­mi­ze ait kam­yon­lar, fi­niş­her ve si­lin­dir­ler ile ya­pıl­ma­sı ile il­gi­li ka­rar­la­rı­mız son­ra­sın­da, 2019 ve 2020 yı­lın­da 100’er km.​den fazla sıcak as­falt ya­pı­mı Mer­kez ve İlçe köy yol­la­rı­mız­da ta­mam­lan­mış ve ta­mam­la­na­cak­tır.
Bu şe­kil­de büt­çe­si ve nü­fu­su bizim üç ka­tı­mız olan iller ile aynı mik­tar­da sıcak as­falt ya­pa­rak bu güzel hiz­me­ti Ka­ra­bük­lü hem­şe­ri­le­ri­mi­ze sun­muş olduk. Son yıl­lar­da İl Genel Mec­li­si­mi­zin almış ol­du­ğu ka­rar­lar ve bu ka­rar­la­rı­mı­zın İda­re­miz­ce ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de uy­gu­lan­ma­sı so­nu­cu; çöp top­la­ma, sıcak as­falt ya­pı­mı, as­falt­la­rın ta­mi­ri­nin ya­pıl­ma­sı, taş kırma, sey­yar kon­ka­sör­le­ri­miz ile sarı mal­ze­me ih­ti­ya­cı­mı­zın büyük bir bö­lü­mü­nün kendi im­kan­la­rı­mız ile üre­til­me­si ve ma­ki­ne par­kı­mı­zın güç­len­di­ril­me­si sağ­lan­mış­tır. Tabii ki ek­sik­lik­le­ri­miz var. İnşal­lah bu ek­sik­lik­le­ri de pey­der­pey hep be­ra­ber ta­mam­la­ya­ca­ğız.
Ka­ra­bük’ün ve böl­ge­mi­zin yeni tu­rizm mer­ke­zi olma yo­lun­da emin adım­lar­la iler­le­yen Kel­te­pe Kayak Mer­ke­zi’nde devam eden ça­lış­ma­la­ra da de­ği­nen Baş­kan Yıl­dı­rım; “Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ya­pı­mı ve iş­le­til­me­si sağ­la­nan Kel­te­pe Kayak Mer­ke­zi­mi­ze İl Özel İda­re­miz ta­ra­fın­dan des­tek­ler sağ­lan­mış ve sağ­lan­ma­ya devam edil­mek­te­dir. Geç­ti­ği­miz yıl 3 mil­yon TL. hibe, 3 mil­yon TL. borç­lan­ma ya­pı­la­rak ya­pı­mı­na baş­la­nan Kel­te­pe Kayak Mer­ke­zi sıcak as­falt ve is­ti­nat du­var­la­rı­nın ya­pı­mın­da 20 km.​lik sıcak as­fal­tın 11,5 km.​si ile yak­la­şık 2 km. uzun­lu­ğun­da is­ti­nat du­var­la­rı ya­pı­mı ta­mam­lan­mış, bu yıl da is­ti­nat du­var­la­rı­nın bu­lun­du­ğu köy ma­hal­le ge­çiş­le­ri­ne ait 2 km.​lik kısım ile Kel­te­pe Kayak Mer­ke­zi yo­lu­nun Ka­ra­ağaç Kö­yü­müz­den son­ra­ki kı­sım­la­rı sıcak as­falt ya­pı­la­rak ta­mam­la­na­cak­tır. Ay­rı­ca Ka­ra­bük Kel­te­pe Kayak Mer­ke­zi­mi­zin 1200 metre uzun­lu­ğun­da­ki pist­le­rin dü­zen­len­me­si, çevre dü­zen­le­me­si, oto­park ve yol ge­niş­let­me­nin yanı sıra te­si­se Baby-Lift acemi pisti ku­ru­lu­mu, kar mo­to­ru alım­la­rı ko­nu­sun­da ek­sik­lik­le­rin ta­mam­lan­ma­sı­na kat­kı­da bu­lu­nul­muş­tur.
2020 yı­lı­nın 110 km.​lik sıcak as­falt prog­ra­mı­mı­zın yak­la­şık yüzde 50’sini ger­çek­leş­tir­miş du­rum­da­yız. Mal­ze­me te­mi­ni ile il­gi­li biraz sı­kın­tı­la­rı­mız oldu ancak çok şükür bu sı­kın­tı­la­rı­mı­zı gi­der­dik, daha önü­müz­de Ey­lül-Ekim-Ka­sım ola­rak üç ayı­mız var. Bu yılki prog­ra­mı­mı­zı rahat bir şe­kil­de ta­mam­la­ma­yı he­def­li­yo­ruz. Yine hiz­met­le­ri­mi­zi bir an önce bi­ti­re­bil­mek ama­cıy­la Kel­te­pe Kayak Mer­ke­zi yo­lu­mu­zun bu sene ta­mam­la­na­cak kı­sım­la­rı­nı sıcak as­falt yap­mak ve İda­re­mi­zin diğer prog­ram­la­rın­da kul­lan­mak üzere 6 adet kam­yon ki­ra­la­ma yo­lu­na gi­de­rek kam­yon sa­yı­mı­zı 26’ya ulaş­tır­dık. Geç­ti­ği­miz yıl­lar­da sıcak as­falt ya­pı­lan yol­la­rı­mı­zın sarı çiz­gi­le­ri­nin çe­kil­me­si, tra­fik işa­ret­le­ri­nin ko­nul­ma­sı ve Kel­te­pe Kayak Mer­ke­zi yo­lu­muz­da teh­li­ke­li yer­le­re ba­ri­yer ya­pıl­ma­sı iş­le­ri­mi­zi büyük öl­çü­de ta­mam­la­dık, ça­lış­ma­la­rı­mız devam et­mek­te­dir” dedi.
Baş­kan Yıl­dı­rım ko­nuş­ma­sı­nın so­nun­da, İl Genel Mec­lis Üye­le­ri­ne, Özel İdare ça­lı­şan­la­rı­na te­şek­kür ede­rek; “Sonuç iti­ba­rı ile bir­lik ve be­ra­ber­lik içe­ri­sin­de ça­lı­şan Mec­li­si­mi­ze gelen ko­nu­lar­da olsun, İl Özel İda­re­mi­zin daha ucuza daha çok hiz­met ya­pa­bil­me­si ko­nu­la­rın­da olsun öz­ve­ri­li bir şe­kil­de ça­lı­şan, her ko­nu­yu ti­tiz­lik­le araş­tı­ra­rak katkı sun­muş olan tüm İl Genel Mec­li­si Üye­le­ri­mi­ze te­şek­kür edi­yo­rum. Yine İda­re­mi­zin hiz­met­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı ve ge­liş­ti­ril­me­si ko­nu­la­rın­da biz­le­re her zaman des­tek olan geç­miş­ten gü­nü­mü­ze tüm mil­let­ve­kil­le­ri­mi­ze, tüm va­li­le­ri­mi­ze, si­ya­si par­ti­le­ri­mi­zin İl Baş­kan­la­rı­na ve yö­ne­tim­le­ri­ne, İl Özel İda­re­miz Genel Sek­re­te­ri­ne, Daire mü­dür­le­ri­mi­ze ve ça­lı­şan tüm per­so­nel­le­ri­mi­ze Mec­li­si­miz ve Mil­le­ti­miz adına te­şek­kür edi­yo­rum. Dev­let güçlü ol­duk­ça bu hiz­met­ler de daha güçlü bir şe­kil­de ya­pı­la­cak­tır.” diye ko­nuş­tu.

Bir cevap yazın