3’Ü KİŞİSEL 4’Ü KARMA OLMAK ÜZERE 7 SERGİ AÇTI

İLK ki­şi­sel resim ser­gi­si­ni 13 ya­şın­da açan ve bu­gü­ne kadar pek çok ulu­sal ya­rış­ma­lar­da da de­re­ce elde eden Asya Sazlı, 9 ya­şın­da baş­la­dı­ğı resim sa­na­tın­da yak­la­şık 150 yağlı boya tab­lo­su ile 3’ü ki­şi­sel, 4’ü karma olmak üzere 7 sergi açtı.
Yak­la­şık 30 yıl­dan beri Mer­zi­fon’da eği­tim­ci olan Mus­ta­fa Sazlı’nın kızı Asya Sazlı, 9 ya­şın­dan iti­ba­ren resim yap­ma­ya baş­la­dı.
İlk ki­şi­sel resim ser­gi­si­ni 13 ya­şın­da açan ve bu­gü­ne kadar pek çok ulu­sal ya­rış­ma­da de­re­ce alan Sazlı’nın eser­le­ri, yurt için­den bir­çok sa­nat­se­ve­rin de il­gi­si­ni çekti.
Fen Li­se­si öğ­ren­ci­si olan ve ser­gi­le­ri yoğun ilgi gören Sazlı’nın yakın za­man­da 8’inci ser­gi­si­nin de sa­nat­se­ver­ler­le bu­lu­şa­ca­ğı be­lir­til­di.
Resim yap­ma­nın ken­di­si için bir yaşam bi­çi­mi ol­du­ğu­nu ifade eden Sazlı; “Bence resim ya­pan­la­rın iki ha­ya­tı var. Bi­rin­ci­si bi­yo­lo­jik ha­ya­tım, yemek ye­di­ğim su iç­ti­ğim. İkin­ci­si de re­sim­le­rim­le bir­lik­te ya­şa­dı­ğım bir ha­ya­tım var; bu ha­ya­tı­mı ta­ma­men ben be­lir­li­yo­rum, benim hayal gü­cü­me bağlı. Me­se­la gök­yü­zü­nün mavi olma şartı yok, benim ha­ya­lim­de ve re­sim­le­rim­de gök­yü­zü mor renk­te. Bu yüz­den ken­di­mi çok şans­lı his­se­di­yo­rum. Ge­nel­de at çi­zi­yo­rum. Atın resme çok uygun düş­tü­ğü­nü dü­şü­nü­yo­rum. Ya­nı­na da figür çi­zi­yo­rum. Çünkü at­lar­la in­san­la­rın duy­gu­la­rı­nın bir nok­ta­da ben­zer­lik gös­ter­di­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Yap­tı­ğım ça­lış­ma­lar­la ül­ke­mi yurt dı­şın­da da tem­sil etmek is­ti­yo­rum. En büyük ha­ya­lim, re­sim­le­rim­den olu­şan bir sa­na­te­vi açmak. Bu za­ma­na kadar des­tek­le­ri­ni hiç esir­ge­me­yen aile­me ve öğ­ret­me­nim Vedat Haz­ne­ci’ye de te­şek­kür edi­yo­rum.” dedi.
Hem­şe­ri­miz eği­tim­ci baba Mus­ta­fa Sazlı da kız­la­rı Asya’nın do­ğuş­tan resim ye­te­ne­ği ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek “Biz bu ye­te­ne­ği­ni 8-9 yaş­la­rın­da fark ede­bil­dik. Ço­cu­ğu­mu­zun iyi bir sanat eği­ti­mi al­ma­sı­nı sağ­la­dık. Kı­zı­mız­la gurur du­yu­yo­ruz, bizim emek­le­ri­mi­zi boşa çı­kar­ma­dı. Çok daha iyi işler ya­pa­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum, kı­zı­mı­zın ya­nın­da­yız.” der­ken; anne Sevgi Sazlı da el­le­rin­den gel­di­ğin­ce kız­la­rı­na des­tek ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek; “Biz ço­cu­ğu­muz­la gurur du­yu­yo­ruz, eli­miz­den gel­di­ğin­ce des­tek ve­ri­yo­ruz. Bence Asya çok şans­lı bir çocuk, o da bu şan­sı­nı çok iyi de­ğer­len­di­ri­yor. Çev­re­miz­de­ki her­kes kı­zı­mı­za des­tek ve­ri­yor, öğ­ret­men­le­ri, ar­ka­daş­la­rı her­kes. Kısa za­man­da çok iyi işler ba­şar­dı, daha güzel işler ba­şa­ra­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum. Asya hem re­sim­de hem ders­le­rin­de ba­şa­rı­lı bir çocuk, böyle ye­te­nek­li ço­cuk­la­rın de­ğe­ri­nin bi­lin­me­si ge­re­ki­yor.” di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.