“DO­ĞAL­GAZ YENİCELİLERİN DE HAKKI”

SA­ADET Par­ti­si Ye­ni­ce İlçe Baş­ka­nı İsmail Ki­ren­li, ik­ti­dar par­ti­si men­sup­la­rı­nın Ye­ni­ce’ye ver­di­ği söz­le­ri tut­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni, do­ğal­ga­zın da Ye­ni­ce­li­le­rin hakkı ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Ki­ren­li yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da; “Se­çi­min üze­rin­den iki yıl geç­me­si­ne rağ­men ik­ti­dar par­ti­si ta­ra­fın­dan ve­ri­len Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si ve Do­ğal­gaz ko­nu­sun­da­ki söz­ler bu­gü­ne kadar tu­tul­ma­mış­tır. Ye­ni­ce’ye do­ğal­gaz ge­ti­ril­me­li, ik­ti­dar par­ti­si de ver­di­ği sözün ar­ka­sın­da dur­ma­lı­dır. Ay­rı­ca, iş­siz­li­ğin biran önce azal­tıl­ma­sı için de üre­ti­me da­ya­lı ya­tı­rım­lar ya­pıl­ma­lı, ya­tı­rım ya­pa­cak­la­rın da önün­de­ki en­gel­ler kal­dı­rıl­ma­lı­dır. Biz Sa­adet Par­ti­si ola­rak do­ğal­ga­zın Ye­ni­ce’ye ge­ti­ril­me­si­ni is­ti­yor ve de­se­tek­li­yo­ruz. Bu so­run­la­rın ta­kip­çi­si ola­ca­ğız. Bu duy­gu­lar­la tüm Ye­ni­ce­li hem­şe­ri­le­ri­mi­ze saygı ve sevgi ve se­lam­la­rı­mı su­nu­yo­rum.” dedi.

Bir cevap yazın