İSMAİL KÖKÇÜ MİLLET­VEKİLİ ADAY ADAYI OLDU

24 HAZİRAN’da ya­pı­la­cak se­çim­ler­de Ak Parti’den Ka­ra­bük Mil­let­ve­ki­li aday adayı olan hem­şeh­ri­miz İsmail Kökçü, 10 yıl­dır sür­dür­dü­ğü Ka­ra­bük İl Özel İdare Genel Sek­re­ter Yar­dım­cı­lı­ğı gö­re­vin­den dün is­ti­fa ede­rek mil­let­ve­ki­li aday adayı oldu.
İstifa di­lek­çe­si­ni sun­duk­tan sonra il­çe­mi­ze gelen hem­şeh­ri­miz İsmail Kökçü, ga­ze­te­mi­zi­de zi­ya­ret ede­rek, aday­lı­ğı ile il­gi­li bir açık­la­ma yaptı. Kökçü, yap­tı­ğı açık­la­ma­da; “Dün iti­ba­riy­le gö­re­vi­miz­den ay­rıl­dı. Yarın saat 12.00’da Ka­ra­bük İl Baş­kan­lı­ğı’na mü­ra­ca­atı­mı­zı ya­pa­ca­ğız. Doğum yerim olan Ye­ni­ce’den bis­mil­lah di­ye­rek yola çık­tık. De­ği­şen ve ge­li­şen dün­ya­nın ve in­san­la­rın ol­du­ğu bir yer kü­re­de ül­ke­mi­zin ve mil­le­ti­mi­zin bu de­ği­şim ve ge­li­şim­den geri kal­ma­ma­sı için he­ye­ca­nı olan, ener­ji­si olan, bilgi ve tec­rü­be­si olan her­ke­sin bu ker­van­da mil­le­ti­miz ve mem­le­ke­ti­miz için ha­yır­lı olan her hiz­met­te elin­den gelen tüm ça­lış­ma ve gay­re­ti esir­ge­me lüksü yok­tur. Bu amaç­la bu­gü­ne ka­dar­ki bi­ri­ki­mi­mi­zi si­ya­set ala­nın­da da mil­le­ti­mi­zin hiz­me­ti­ne sun­mak is­ti­yo­rum. Si­ya­set yapma an­la­yı­şı­mız kav­ga­cı ve ça­tış­ma­cı değil, uz­laş­ma­cı ve ya­pı­cı ola­cak­tır. Bu duy­gu­lar­la başta Ye­ni­ce­li hem­şeh­ri­le­rim olmak üzere tüm Ka­ra­bük­lü­le­rin des­te­ği­ni ala­ca­ğım­dan hiç şüp­hem yok­tur. Tüm hem­şeh­ri­le­ri­me en derim saygı ve sev­gi­le­ri­mi su­nu­yo­rum.” dedi.
İSMAİL KÖKÇÜ KİMDİR?
İsmail Kökcü, 1966 Ye­ni­ce do­ğum­lu­dur.
Zon­gul­dak Tek­nik Li­se­si ve An­ka­ra Gazi Üni­ver­si­te­si Tek­nik Eği­tim Ma­ki­ne Tek­no­lo­ji­si Öğ­ret­men­li­ği Bö­lü­mü ve Ana­do­lu Üni­ver­si­te­si İkti­sat Fa­kül­te­si Kamu Yö­ne­ti­mi Bö­lü­mü me­zu­nu­dur.
1986 yı­lın­da Bursa Top­ha­ne ,1989 Zon­gul­dak ve aynı yıl Ka­ra­bük Tek­nik lise ve En­düst­ri Mes­lek Li­se­si­ne Ma­ki­ne bö­lü­mü öğ­ret­me­ni ola­rak atan­dı. En­düst­ri mes­lek Li­se­le­rin­de Atöl­ye Şef­li­ği, Müdür Yar­dım­cı­lı­ğı ve Müdür Baş­yar­dım­cı­lı­ğı gö­rev­le­rin­de bu­lun­du.
Tür­ki­ye’nin teş­ki­lat­lı en büyük sen­di­ka­sı olan Me­mur-Sen ve ona bağlı Eği­tim Bir-Sen’in Ka­ra­bük Teş­ki­lat­la­rı­nın Ku­ru­cu İl Baş­kan­lı­ğı­nı gö­rev­le­rin­de bu­lun­du.
Milli Eği­tim ca­mi­ası ve sen­di­ka­cı­lık­ta­ki bi­ri­kim­le­ri­nin üze­ri­ne ma­hal­li idare tec­rü­be­si­ni de ek­le­ye­ce­ği Ka­ra­bük İl Özel İda­re­si Genel Sek­re­ter Yar­dım­cı­lı­ğı gö­re­vi­ne 2008 yı­lın­da atan­dı ve halen bu gö­re­vi­ne devam et­mek­te iken 24 Ha­zi­ran 2018 Genel Se­çim­le­rin­de aday olmak üzere kamu gö­re­vin­den is­ti­fa etti.
Üst­len­di­ği kamu gö­rev­le­ri­nin ya­nın­da sivil top­lum ha­ya­tın­da da aktif olan Kökcü;
Milli Genç­lik Vakfı, Ye­ni­ce Eği­tim ve Kül­tür Vakfı, Ba­had­din Gazi Eği­tim ve Kül­tür Vakfı, Saf­yol­der, Ye­şi­lay gibi ku­ru­luş­lar­da de­ği­şik ka­de­me­ler­de fa­ali­yet­ler­de bu­lun­du.
Ay­rı­ca İlim Yayma Ce­mi­ye­ti Ka­ra­bük Şu­be­si Yö­ne­tim Ku­ru­lu üyesi ve Ci­han­nü­ma Der­ne­ği Da­nış­ma Ku­ru­lu üyesi ola­rak halen hiz­met­le­ri­ne devam et­mek­te­dir.
Kökcü, evli ve 4 çocuk ba­ba­sı­dır.