MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLDU

İLÇEMİZİN genç ba­şa­rı­lı ve sevilen işa­dam­la­rın­dan Ser­taş Ka­ra­kaş AKP’den milletvekili aday adayı ol­du­ğu­nu açık­la­dı.
Aynı za­man­da AKP Ye­ni­ce İlçe teş­ki­la­tın­da Baş­kan yar­dım­cı­lı­ğı da yapan işa­da­mı Ser­taş Ka­ra­kaş, mil­let­ve­kil­li­ği aday aday­lı­ğı için gö­re­vin­den is­ti­fa etti. 24 Ha­zi­ran 2018 ta­ri­hin­de ya­pı­la­cak olan mil­let­ve­ki­li genel se­çim­le­rin­de aday adayı olmak için ilk is­ti­fayı AKP Ye­ni­ce İlçe Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ser­taş Ka­ra­kaş yaptı. Ka­ra­kaş, Ka­ra­bük’e hiz­met etmek için geç­miş­te ol­du­ğu gibi, şimdi de canla başla ça­lı­şa­ca­ğı­nı söy­le­di.
Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’a sev­gi­si­nin ço­cuk­lu­ğun­dan beri devam et­ti­ği­ni ifade eden Ser­taş Ka­ra­kaş, Ka­ra­bük’ün tü­mü­nü ku­cak­la­yan bir üslup ile hiz­met edeceğini belirtti. Ka­ra­kaş, mil­let­ve­kil­li­ği aday­lı­ğı sı­ra­la­ma­sın­da yer alsa da al­ma­sa da, Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti’nin ilk Dev­let Baş­ka­nı ola­rak se­çi­le­bil­me­si için katkı sağ­la­ya­bil­mek adına Ka­ra­bük mer­kez, ilçe, köy ve bel­de­le­rin­de her zaman ol­du­ğu gibi var gü­cüy­le ça­lı­şa­ca­ğı­nı be­lirt­ti.
İlçemizde yıllarca siyaset ve iş dünyasında yer alan ve şu anda Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi’nde kurduğu fabrikalar ile sandalye üretimnde bir marka olan Ali Karakaş’ın oğlu Sertaş Karakaş’a, girişimci bir kişilik olarak ilçemizde tanınıyor.