İtirazı An­ka­ra İdare Mah­ke­me­si red­det­ti

YENİCE’nin Şeker Kan­yo­nu’nunda TM Ener­ji ta­ra­fın­dan ya­pı­la­cak HES ya­tı­rı­mı ko­nu­sun­da yeni bir ge­liş­me or­ta­ya çıktı. Şeker Kan­yo­nu’nda ya­pı­la­cak HES için İl Genel Mec­li­si’nin ver­di­ği in­şa­at izni ve su­la­rın sü­re­siz kul­la­nı­mı­na iliş­kin iki açı­lan da­va­da önce yü­rüt­me­yi dur­dur­ma ka­ra­rı ve­ril­miş, şir­ket buna iti­raz et­miş­ti.
An­ka­ra İdare Mah­ke­me­si 5. Daire’de ele alı­nan iti­raz­dan da ret ka­ra­rı çıktı.
Ye­ni­ce Plat­for­mu ön­cü­lü­ğün­de Kas­ta­mo­nu İdare Mah­ke­me­si’nde açı­lan da­va­lar­la il­gi­li 22 Nisan’da olay ma­hal­lin­de bilim in­san­la­rın­dan olu­şan 9 ki­şi­lik bi­lir­ki­şi mah­ke­me ku­ru­lu önün­de keşif ve in­ce­le­me ça­lış­ma­sı yap­mış­tı. Ya­pı­lan bi­lir­ki­şi in­ce­le­me­si ve keşif sı­ra­sın­da Ye­ni­ce Plat­for­mu sa­vun­ma­la­rı Hü­se­yin Aksoy, Kemal Aybek, Plat­form Söz­cü­sü Mus­ta­fa Akay ko­nuy­la il­gi­li gö­rüş­le­ri­ni dile ge­tir­miş­ler ve şahit din­let­miş­ler­di. Gö­rü­şü­ne baş­vu­ru­lan ta­nık­lar ara­sın­da Prof. Doğan Kan­tar­cı, Yük­sek Mimar Ünal Tolun, Bur­han Arat gibi isim­ler bu­lu­nu­yor­du.
An­ka­ra İdare Mah­ke­me­si 5, Da­ire­de ele alı­nan iti­ra­zın red­de­dil­me­si, şir­ke­tin dava so­nu­na kadar in­şa­ata baş­la­ya­ma­ma­sı an­la­mı­na ge­li­yor.
Ye­ni­ce Plat­for­mu’nun Avu­ka­tı Hü­se­yin Aksoy’un ver­di­ği bil­gi­ye göre, 28 Kasım 2019 günü saat 10.00’da Kas­ta­mo­nu İdare Mah­ke­me­si’nde du­ruş­ma ya­pı­la­cak.
Bi­lin­di­ği gibi, 22 Nisan’da ya­pı­lan keşif son­ra­sın­da ha­zır­la­nan 49 say­fa­lık ra­po­run ne­re­dey­se ta­ma­mın­da bu­ra­da HES ya­pı­la­maz yö­nün­de görüş be­lir­til­miş, mah­ke­me­nin ver­di­ği 9 say­fa­lık ge­rek­çe­li ra­po­run­da da aynı doğ­rul­tu­da karar ve­ril­miş­ti.
Son ge­liş­mey­le il­gi­li ola­rak Ye­ni­ce Plat­for­mu Söz­cü­sü Mus­ta­fa Akay, “Plat­for­mu­muz ön­cü­lü­ğün­de Ye­ni­ce’linin ver­di­ği mü­ca­de­le­de olum­lu ve umut ve­ri­ci bir so­nu­ca daha ulaş­tık. Avu­kat­la­rı­mız Hü­se­yin Aksoy ve Kemal Aybek, tu­tar­lı bir sa­vun­ma ile işi bu nok­ta­ya ge­tir­di­ler” dedi.