OR­KO­OP 56 BİN LİRA NAKDİ YAR­DIM YAPTI

ZON­GUL­DAK-Bar­tın-Ka­ra­bük İl ve İlçe­le­ri Ta­rım­sal Kal­kın­ma Ko­ope­ra­tif­le­ri Üst Bir­li­ği (OR­KO­OP) sos­yal yar­dım fo­nun­dan il­çe­miz or­man­la­rın­da ça­lı­şır­ken ya­şam­la­rı­nı yi­ti­ren ve kaza ge­çi­ren­le­rin aile­le­ri­ne 56 bin lira nakdi yar­dım ya­pıl­dı.
Üst Bir­lik Baş­ka­nı Sa­tıl­mış Gir­gin ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri Rahmi Al­tı­nok ve Salim Be­şev­li dün, Üst Bir­li­ğin Ye­ni­ce’deki bü­ro­sun­da Ye­ni­ce Orman İşlet­me Mü­dür­lü­ğü’ne bağlı İşlet­me Şef­lik­le­ri­ne ait böl­ge­ler­de ça­lı­şır­ken ya­şam­la­rı­nı yi­ti­ren Kenan Ak­bı­yık, Nihat Çakır, Se­la­hat­tin Dayı’nın aile­le­ri­ne 15 biner lira, Hüsnü Ören’in aile­si­ne 10 bin 500 lira, kaza ge­çi­ren Fevzi Çakır’a da 500 lira olmak üzere top­lam 56 bin lira nakdi yar­dım yap­tı­lar.
Bir­lik Baş­ka­nı Sa­tıl­mış Gir­gin; “Allah kim­se­ye bir daha böyle ka­za­lar ver­me­sin. Kimse ya­şa­mı­nı yi­tir­me­sin. Ne ya­zık­ki, bu ar­ka­daş­la­rı­mız ekmek pa­ra­la­rı­nı ka­zan­mak için git­tik­le­ri or­man­da, kaza ge­çi­re­rek ya­şam­la­rı­nı yi­tir­di­ler. Ken­di­le­ri­ne bir kez daha Allah’tan rah­met, aile­ri­ne ve ço­cuk­la­rı­na baş­sağ­lı­ğı di­li­yo­rum. En büyük di­le­ği­miz de bu ka­za­la­rın bir daha ya­şan­ma­ma­sı­dır” dedi.