Bey­nin­de­ki tü­mör­le yaşam mü­ca­de­le­si ve­ri­yor

KA­RA­BÜK’ün Kur­tu­luş Ma­hal­le­si’nde otu­ran 38 ya­şın­da­ki Sa­ti­ye De­re­li, ça­lış­tı­ğı işte ra­hat­sız­lan­dı ve git­ti­ği has­ta­ne­de bey­nin­de 23 mm. tümör ol­du­ğu­nu öğ­ren­di.
En­gel­li eşi Şevki De­re­li’nin İŞKUR va­sı­ta­sıy­la 6 ay­lı­ğı­na ça­lış­tı­ğı Tarım Mü­dür­lü­ğü’ndeki işi de sona erin­ce, ta­ma­men ça­re­siz bir du­ru­ma düştü. Gön­de­ril­di­ği An­ka­ra’da dok­tor­la­rın aci­len ame­li­yat ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­dik­le­ri­ni be­lir­ten Sa­ti­ye De­re­li, bunun için de 15 bin lira ci­va­rın­da pa­ra­ya ge­rek­si­nim ol­du­ğu­nun bil­di­ril­di­ği­ni dile ge­tir­di ve ça­re­siz­lik ve pa­ra­sız­lık­tan te­da­vi­si­ni ola­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı.
Kur­tu­luş Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Murat Ermiş, aile­nin du­ru­mu­nu bil­di­ği­ni ve an­la­tı­lan gibi ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Aile­nin dört ço­ğun­dan 18 ya­şın­da­ki oğ­lu­nun Halk Eği­ti­mi Mü­dür­lü­ğü­nün aş­çı­lık kur­su­na git­ti­ği­ni, 16 ya­şın­da­ki kı­zı­nın Kız Mes­lek Li­se­si’nde , küçük kı­zı­nın da İmam Hatip Li­se­si’nde oku­du­ğu­nu 4.5 ya­şın­da­ki ço­cu­ğu­nun ise okula git­me­di­ği­ni söy­le­yen Sa­ti­ye De­re­li, ken­di­le­ri­ne yar­dım­cı ola­bi­lecek aile bi­rey­le­ri bu­lun­ma­dı­ğı için ha­yır­se­ver­le­rin yar­dım­la­rı­na ih­ti­yaç duy­duk­la­rı­nı ifade edi­yor.
Bu çığ­lı­ğa kulak ve­recek ha­yır­se­ver­ler, Şevki De­re­li adına Zi­ra­at Ban­ka­sı’nın 3 Nisan Şu­be­sin­de açıl­mış TR 980001002442650895255003 ka­rın­ca ka­ra­rın­ca yar­dım ede­rek bir aile­nin yaşam sa­va­şı­na katkı ve­re­bi­lir­ler.