İYİYE GİDİYOR

BARIŞ Pı­na­rı Ha­re­ka­tı’nda te­rö­rist­ler­den te­miz­le­nen Ra­su­layn böl­ge­sin­de PKK/YPG’li te­rö­rist­ler­ce ya­pı­lan taciz ate­şin­de 1 as­ke­ri­mi­zin şehit oldu, 5 as­ke­ri­mi­zin ya­ra­lan­dı. Ya­ra­lı as­ker­ler­den bi­ri­si­nin il­çe­miz Yor­tan Bel­de­si’nden uzman çavuş Ersin Islak ol­du­ğu öğ­re­nil­di. İlk mü­da­ha­le­si Şan­lı­ur­fa­da ya­pı­lan Islak’ın dün gece An­ka­ra Gata’ya ge­ti­ril­di­ği öğ­re­nil­di. Yor­tan’da Kar­deş­ler Or­kest­ra­sı­nın sa­hi­bi Ni­za­met­tin Islak’ın oğlu olan Ersin Islak’ın sağ­lık du­ru­mun iyi ol­du­ğu bil­di­ril­di.
Ersin Islak, sos­yal med­ya­dan aile­si­ne ses­le­ne­rek iyi ol­du­ğu­nu, sa­de­ce aya­ğın­da bir ağrı ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Milli Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğın­dan sal­dı­rıy­la il­gi­li ya­pı­lan açık­la­ma­da ise; “Barış Pı­na­rı Ha­re­kat alanı Ra­su­layn böl­ge­sin­de ke­şif-gö­zet­le­me yapan un­sur­la­rı­mı­za PKK/YPG’li te­rö­rist­ler­ce ÇNRA, havan ve Doçka ile ya­pı­lan sal­dı­rı­da 1 per­so­ne­li­miz şehit olmuş, 5 per­so­ne­li­miz ya­ra­lan­mış­tır. Meşru mü­da­faa hakkı çer­çe­ve­sin­de ge­rek­li kar­şı­lık ve­ril­miş, tes­pit edi­len he­def­ler et­ki­siz hale ge­ti­ril­miş­tir.” de­nil­di.