KIRIK’IN AÇIK­LA­MA­SI­NA DES­TEK

MER­KEZİ Dev­rek’te olan Zon­gul­dak-Bar­tın Ka­ra­bük İl ve il­çe­le­ri Ta­rım­sal Kal­kın­ma Ko­ope­ra­tif­le­ri Üst Bir­lik Baş­ka­nı ve OR­KO­OP Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sabri Özgün, AKP İlçe Baş­ka­nı Yıl­maz Kırık’ın “Büyük Ma­den­ci yü­rü­yü­şü­nü baş­la­tır en ön saf­lar­da yü­rü­rür” şek­lin­de ga­ze­te­mi­zin bir ön­ce­ki sa­yı­sın­da çıkan açık­la­ma­sı­nı des­tek­le­di­ği­ni be­lirt­ti.
Bi­lin­di­ği gibi, ga­ze­te­mi­zin bir ön­ce­ki sa­yı­sın­da AKP İlçe Baş­ka­nı Yıl­maz Kırık, ma­de­ne işçi alamı ve or­man­lar­da di­ki­li sa­tı­şı ya­pı­la­ca­ğı yö­nün­de çıkan ha­ber­ler üze­ri­ne ya­zı­lı bir açık­la­ma ya­pa­rak, “Hem­şeh­ri­le­ri­miz şunu iyi bil­sin­ler, aksi bir du­rum­da ge­re­kir­se daha ön­ce­ki dö­nem­ler­de ya­şa­dı­ğı­mız büyük ma­den­ci yü­rü­yü­şü gibi büyük yü­rü­yü­şü baş­la­tır en ön saf­lar­da yü­rü­rüz.” de­miş­ti.
Bunun üze­ri­ne, ga­ze­te­mi­ze bir açık­la­ma yapan Özgün; “Ak Parti İlçe Baş­ka­nı Yıl­maz Kırık’ın bu açık­la­ma­sı­nı il­çe­miz adına des­tek­li­yo­rum. Eğer ma­de­ne işçi alımı ger­çek­leş­mez ve di­ki­li sa­tı­şı uy­gu­la­ma­ya ge­çer­se Yıl­maz Kırık’a her türlü des­te­ği ve­re­ce­ği­mi­zi bu­ra­dan açık­lı­yo­rum. İlçe­miz adına bu açık­la­ma­nın ya­rar­lı ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum.” dedi.