MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ’YE ZİYARET

(Haber Mer­ke­zi) – Zon­gul­dak’taki de­ğer­le­ri­miz­den Hamdi Ayan, MHP Genel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li’yi zi­ya­ret etti.
2018 yı­lın­da ya­pı­lan Genel se­çim­ler­de MHP’den Zon­gul­dak Mil­let­ve­ki­li adayı olan ve 2019 yı­lın­da ya­pı­lan yerel se­çim­ler­de de MHP’den Zon­gul­dak Be­le­di­ye Baş­kan adayı olan, MHP Zon­gul­dak eski İl Baş­ka­nı hem­şe­ri­miz Hamdi Ayan, MHP Genel baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li’yi zi­ya­ret etti.
Zi­ya­ret­te TTK’ya ya­pı­la­cak alım­la­rı da ko­nuş­tuk­la­rı­nı be­lir­ten Hamdi Ayan; “Bu ve­si­le ile son gün­ler­de Zon­gul­dak ka­mu­oyu­nu meş­gul eden Tür­ki­ye Taş­kö­mü­rü Ku­ru­mu­na Ye­ni­ce’miz­den işçi alın­ma­ya­ca­ğı ile ala­ka­lı hak­sız­lı­ğın olu­şa­bi­le­ce­ği­ni Genel Baş­ka­nı­ma arz ettim.
Sayın Genel Baş­ka­nım ko­nu­yu araş­tı­rıp in­ce­le­ye­ce­ği­ni ve yar­dım­cı ola­ca­ğı­nın müj­de­si­ni ver­miş­tir” dedi.