“Yenice yeraltında binlerce evladını “KARAELMAS” için feda etmiştir”

(Haber Mer­ke­zi) Zon­gul­dak Ye­ni­ce­li­ler Der­ne­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu adına bir basın açık­la­ma­sı yapan Der­nek Baş­ka­nı Bü­lent Bağ­ba­şı; “Ye­ni­ce ye­ral­tın­da bin­ler­ce ev­la­dı­nı da “KA­RA­EL­MAS” için feda et­miş­tir. 1992 yı­lın­da Kozlu grizu fa­ci­asın­da sa­de­ce 42 tane ev­la­dı­nı kay­bet­miş, ön­ce­sin­de ve son­ra­sın­da bir çok şehit ve­re­rek aile­le­ri­mi­zin ocak­la­rı­na ateş düş­müş­tür. Biz­ler kanı ile canı ile bu top­rak­la­rın be­de­li­ni öde­dik, ödü­yo­ruz ge­re­kir­se tek­rar öde­riz. Ama bu kadar bedel öde­yen bir Ye­ni­ce­nin her alım­da bu so­run­la karşı kar­şı­ya kal­ma­sı kabul edi­le­bi­lir bir durum de­ğil­dir.” dedi.
Der­nek Baş­ka­nı Bü­lent Bağ­ba­şı’nın yap­mış ol­du­ğu açık­la­ma şöyle; “Özel­lik­le TTK ya işçi alımı ko­nu­sun­da Ye­ni­ce’mi­zin­de için de ol­ma­sı­nı sa­vu­nan, biz­le­re des­tek veren siz de­ğer­li Basın men­sup­la­rı­na STK ların de­ğer­li baş­kan­la­rı­na ve yö­ne­tim ku­rul­la­rı­na te­şek­kür edi­yo­rum.
Bil­di­ği­niz gibi her TTK’ya işçi alı­mın­da Ye­ni­ce’den işçi alın­sın mı alın­ma­sın mı diye ha­ber­ler ya­pıl­mak­ta biz­ler de ener­ji­mi­zi bu nok­ta­da yo­ğun­laş­tır­mak­ta­yız. Biz­ler Ye­ni­ce’yi Zon­gul­dak’tan ayrı gör­me­mek­te Zon­gul­dak’la kader bir­li­ği yap­mış bir bölge ola­rak bir bü­tü­nün par­ça­sı ola­rak gör­mek­te­yiz. Zon­gul­dak ile ortak pay­da­la­rı­mız adet ge­le­nek gö­re­nek­le­ri­miz fark­lı­lık gös­ter­me­mek­te bir­lik­te­li­ği­miz geç­miş­ten bu­gü­ne devam et­mek­te­dir..
2019 yı­lın­da da TTK’ya işçi alımı ya­pıl­dı­ğın­da yine TTK iş yeri ol­ma­yan yer­ler­den işçi alımı yö­net­me­lik­ler­ce müm­kün bu­lun­ma­dı­ğı söy­len­mek­tey­di. O zaman ki si­ya­set­çi­le­ri­miz ve bü­rok­ra­si­mi­zin tem­sil­ci­le­ri çözüm üre­te­rek Ka­ra­bük ilini dahil et­miş­ler­di. Ancak gel­di­ği­miz süreç, hem Ka­ra­bük ilin­de­ki özel sek­tör ta­ra­fın­dan iş­le­ti­len Ka­ra­bük Demir Çelik A.Ş’nin işçi alı­mı­nı ge­rek­çe gös­te­ri­le­rek, TTK işçi alım­la­rın­da­ki yö­net­me­lik ön plana çı­kar­tı­la­rak Ka­ra­bük ili­nin dahil ol­ma­ma­sı nok­ta­sın­da ka­mu­oyun­da bir baskı oluş­tur­ma­ya dö­nüş­tü. Ka­ra­bük’teki alım­la­rın sa­de­ce Ka­ra­bük ili ile sı­nır­lan­dı­rıl­ma­sı­nı yan­lış bul­du­ğu­mu­zu, bu böl­ge­nin (Zon­gul­dak, Ka­ra­bük, Bar­tın) bir bütün ola­rak bir­lik­te ha­re­ket et­me­si ge­rek­ti­ği­ni her plat­form­da dile ge­tir­dik. 2019 daki yö­net­me­lik­le 2023 yı­lın­da­ki yö­net­me­lik aynı, o zaman ki çö­zü­mün şim­di­de uy­gu­la­na­bi­le­ce­ği­ni yada komşu ilçe kon­ten­ja­nın­dan ya­rar­la­na­bi­le­ce­ği­ni dü­şün­mek­te­yiz. Bunun gibi fark­lı çö­züm­le­ri il­gi­li ku­rum­la­rın yet­ki­li­le­ri bi­li­yor, ge­re­kir­se biz­ler­de des­tek ola­bi­li­riz.
İlçe­miz­den ma­den­le­ri­miz­den bu­gü­ne kadar yüz­ler­ce hem­şe­ri­miz emek­li olmuş, yüz­ler­ce­si de halen ça­lış­mak­ta­dır. Ye­ni­ce ye­ral­tın­da bin­ler­ce ev­la­dı­nı da “KA­RA­EL­MAS” için feda et­miş­tir. 1992 yı­lın­da Kozlu grizu fa­ci­asın­da sa­de­ce 42 tane ev­la­dı­nı kay­bet­miş, ön­ce­sin­de ve son­ra­sın­da bir çok şehit ve­re­rek aile­le­ri­mi­zin ocak­la­rı­na ateş düş­müş­tür. Yüz­ler­ce ev­la­dı­mız yetim, ka­dın­la­rı­mız eşsiz, ana­la­rı­mız ev­lat­sız kal­mış­tır. Biz­ler kanı ile canı ile bu top­rak­la­rın be­de­li­ni öde­dik, ödü­yo­ruz ge­re­kir­se tek­rar öde­riz. Ama bu kadar bedel öde­yen bir Ye­ni­ce’nin her alım­da bu so­run­la karşı kar­şı­ya kal­ma­sı kabul edi­le­bi­lir bir durum de­ğil­dir.
Ye­ni­ce­li ma­den­ci­le­ri­miz ve ar­ka­daş­la­rı özel­lik­le en son mey­da­na gelen asrın fe­la­ke­ti Kah­ra­man­ma­raş dep­rem­le­rin­de hiç dü­şün­me­den va­tan­daş­la­rı­mı­za can ol­ma­ya can ver­me­ye git­miş­ler kah­ra­man­lık ör­ne­ği ser­gi­le­miş­ler­dir.
Yine ma­den­ci­lik dün­ya­nın en zor mes­lek­le­rin­den bi­ri­dir. Beden gücü ister, tek­nik ister, be­ce­ri ister. Ye­ni­ce’mizin do­ğa­sı ge­re­ği o top­rak­lar­da bü­yü­yen genç­le­ri­mi­zin ek­se­ri­ye­ti ma­den­ler­de ça­lış­ma­ya el­ve­riş­li­dir ve işi­nin hak­kı­nı ve­rir­ler.
Zon­gul­dak Bü­rok­ra­si­sin­den ve Si­ya­se­tin­den Ye­ni­ce­li­ler ola­rak ta­le­bi­miz, biz­ler aynı coğ­raf­ya­nın in­san­la­rı­yız, Coğ­raf­ya ka­der­dir. Ka­de­ri­miz bir­dir, be­ra­ber­dir, Ye­ni­ce’nin her TTK’ya işçi alı­mın­da bu sı­kın­tı­la­rı ya­şa­ma­ma­sı, şayet işçi alı­mın­da Ye­ni­ce kap­sam dı­şın­da ise bu yan­lış­tan dö­nül­me­si ve Ye­ni­ce’nin de işçi alı­mı­na dahil edil­me­si­ni talep edi­yo­ruz.”