PAZAR GÜNÜ YAPILACAK

MİLLİYETÇİ Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) ilçe kong­re­si 27 Eylül Pazar günü saat 12.00’da Beste Düğün Sa­lo­nu’nda ya­pı­la­cak.
Ergün Ka­ra­kı­rık baş­kan­lı­ğın­da tek liste ile gi­di­lecek olan se­çim­ler­de 15 asil, 14 yedek yö­ne­tim ku­ru­lu üyesi ve 56 üst kurul de­le­ge­si­nin se­çi­mi ya­pı­la­cak.
MHP Ye­ni­ce İlçe Baş­ka­nı Ergün Ka­ra­kı­rık; “Par­ti­mi­zin ola­ğan genel ku­ru­lu 27 Eylül 2020 Pazar günü saat 12.00’da Beste Düğün Sa­lo­nu’nda ya­pı­la­cak. Genel ku­ru­lu­mu­za tüm par­ti­li­le­ri­mi­zi ve Ye­ni­ce­li hem­şe­ri­le­ri­mi­zi davet edi­yo­rum.” dedi.