PAZAR GÜNÜ YAPILACAK

İLÇEMİZDE ge­le­nek­sel ola­rak ya­pı­lan 10. Ye­ni­ce Ku­pa­sı Ulu­sal Dağ Bi­sik­let Ya­rış­la­rı 25 Ağus­tos 2019 Pazar günü ya­pı­la­cak.
Ye­ni­ce Kay­ma­kam­lı­ğı ve Ye­ni­ce Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len ge­le­nek­sel bi­sik­let ya­rış­la­rı­na ül­ke­miz­den ve yurt­dı­şın­dan bi­sik­let­çi­ler ka­tı­la­cak.
25 Ağus­tos 2019 Pazar günü saat 09.30’da Ih­la­mur Teras’tan ve­ri­lecek start ile baş­la­ya­cak ya­rış­lar son­ra­sın­da saat 15.30’da ya­pı­la­cak ödül tö­re­niy­le ya­rış­lar sona erecek.
Tür­ki­ye Bi­sik­let Fe­de­ras­yo­nu’nun resmi si­te­sin­de yer alan ya­rış­lar önü­müz­de­ki yıl­lar­da da devam edecek.