CUMA-CUMARTESİ GÜNLERİ YAPILACAK

İLÇEMİZDE daha ön­ce­ki yıl­lar­da geniş ka­tı­lım sağ­la­na­rak ya­pı­lan şen­lik­ler, bu yıl de­ği­şik boyut ka­zan­dı. Çel­tik Köyü Muh­ta­rı Sezai Çoban’ın ge­le­nek­sel hale ge­tir­di­ği Gök­te­pe Şen­lik­le­ri­nin ar­dın­dan geç­ti­ği­miz hafta sonu da Yor­tan Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan bir şen­lik dü­zen­len­di. Bu şen­li­ğin ar­dınr­dan Muh­tar­lar Der­ne­ği ön­cü­lü­ğün­de bu hafta sonu da ‘Saklı cen­ne­tin yolu, Şeker Kan­yo­nu’ adıy­la bir şen­lik or­ga­ni­zas­yo­nu ya­pı­la­cak.
İlçe­nin ta­nı­tım ve eko­no­mi­si­ne katkı ba­kı­mın­dan dü­zen­len­me­si ya­rar­lı ola­cak şen­lik­le il­gi­li ek­sik­lik­ler ise baş­tan tepki çe­ki­yor. ‘Saklı cen­ne­tin yolu, Şeker Kan­yo­nu’ adıy­la dü­zen­le­nen ve bu yıl ilki dü­zen­le­nen şen­li­ğin Satuk Köyü’nde dü­zen­len­me­si­ne de bir anlam ve­ri­le­mi­yor.
Şeker Kan­yo­nu­na dik­kat çek­mek ama­cıy­la dü­zen­le­nen şen­li­ğin mut­lak su­ret­te Şeker’de ya­pıl­ma­sı is­te­ni­yor.
Fes­ti­val ön­ce­si geç­ti­ği­miz cu­mar­te­si günü ak­şa­mı, Ka­ra­bük Mil­let­ve­kil­le­ri Cum­hur Ünal ve Ni­ya­zi Güneş ile, İl Genel Mec­lis Baş­ka­nı Hasan Yıl­dı­rım, Mec­lis Üye­si Recep Tetik’in ve ko­mi­te ta­ra­fın­dan bir basın top­lan­tı­sı ger­çek­leş­ti­ril­di.
Şeker Kan­yo­nunda dü­zen­le­nen top­lan­tı­da ko­nu­şan Ko­mi­te Baş­ka­nı ve İl Genel Mec­lis Baş­ka­nı Hasan Yıl­dı­rım, tüm va­tan­daş­la­rı Cuma günü baş­la­ya­cak olan fes­ti­va­le davet etti.
Yıl­dı­rım, fes­ti­va­lin bu yıl Satuk Köyü uzun­kum mev­kiin­de ya­pı­la­ca­ğı­nı, ge­lecek yıl ise ya­pı­la­cak yeni dü­zen­le­me­ler so­nu­cu Şeker Kan­yo­nu’n­da ya­pı­la­ca­ğı­nı kay­de­de­rek, “Yö­re­sel ürün­le­rin ta­nı­tı­mı ile baş­la­ya­cak et­kin­li­ği­miz­de yö­re­sel sa­nat­çı­la­rı­mız, Orhan Yaka, Yal­çın-Şa­hi­ka Erdem çifti ile Hasan Yıl­maz sahne ala­cak. 24 Ağus­tos’ta ise şehir mer­ke­zin­de bi­sik­let ya­rış­la­rı ile sürp­riz et­kin­lik­le­ri­miz ola­cak“ dedi.
İl Genel Mec­lis Üyesi ve Ko­mi­te üyesi Recep Tetik amaç­la­rı­nın Şeker Kan­yo­nu­’nun dün­ya­ya açıl­ma­sı­nı he­def­le­dik­le­ri­ni kay­de­de­rek,“Onun için bu böl­ge­yi önce yöre hal­kı­mı­za ta­nıt­ma­yı, ar­dın­dan da bu­ra­yı ya­pı­la­cak yeni pro­je­ler­le ge­lecek yıl daha fark­lı bir kon­sep­te ka­vuş­tu­ra­rak dün­ya­ya ta­nı­ta­ca­ğız“ dedi.
AK Parti Ka­ra­bük Mil­let­ve­ki­li Ni­ya­zi Güneş ise, Ye­ni­ce’nin ta­nı­tı­mı ba­kı­mın­da ilk adımı at­tık­la­rı­nı ifade ede­rek, “Ye­ni­ce em­sal­siz bir doğa zen­gin­li­ği­ne sahip. Em­sa­li yok der­sek çok mu­ba­la yap­mış ol­ma­yız. Ger­çek­ten saklı cen­net diye tarif et­miş­ler ve biz de bunun için Şeker Kan­yo­nu­nu ta­nıt­ma­mız ge­re­ki­yor. Ta­nıt­ma­dan hiç­bir şey ol­mu­yor. İnsan­lar bakıp gö­re­me­ye­bi­lir. Biz gör­me­le­ri­ni sağ­la­mak için ça­re­ler ve ted­bir­ler almak du­ru­mun­da­yız. Ye­ni­ce’yi, Saf­ran­bo­lu’ya ek­le­mek du­ru­mun­da­yız, tu­rizm ola­rak. Ye­ni­ce Allah’ın ver­miş ol­du­ğu karşı ko­nul­maz bir bitki ör­tü­sü­ne sahip. İnsan­lar sa­de­ce boz­mak ve har­ca­mak­la meş­gul. Za­ra­rın ne­re­sin­den dö­ne­bi­lir­sek orayı kar kabul ede­ce­ğiz. Bu fes­ti­va­le katkı veren tüm ar­ka­daş­la­rı­mı­za te­şek­kür edi­yo­ruz. İşi bir nok­ta­ya ge­ti­rip bir araya gel­dik. İşin henüz ba­şın­da­yız. Ge­lecek sene fes­ti­va­li­mi­zi asıl ye­rin­de ya­pa­ca­ğız. Bu böl­ge­yi yeni bir ta­sa­rı­ma tabi tu­ta­ca­ğız. Pro­je­len­di­ril­miş bir me­kan­la bu­ra­da ikin­ci fes­ti­va­li­mi­zi ya­pa­ca­ğız. Üze­ri­mi­ze düşen gö­re­vi­mi­zi ya­pa­rak, Ye­ni­ce’nin ta­nı­tı­mı ba­kı­mın­da plan­la­ma­yı ve prog­ram­la­ma­yı güzel ya­pa­rak, geç­mi­şe sadık ka­la­rak, ge­le­ce­ği­mi­ze taş­la­rı­mı­zı dö­şe­ye­rek adım­la­ya­lım“ dedi.
Ye­ni­ce’nin ta­nı­tı­mı için güzel bir fes­ti­val için bir arada ol­duk­la­rı­nı kay­de­den Mil­let­ve­ki­li Cum­hur Ünal, ise, “Bir şeyin ucun­dan ne kadar çok kişi tu­tar­sa, de­ğe­ri­ni an­la­ya­bi­lir­sek o iş çok daha güzel olur. Şeker Kan­yo­nu için uzun bir sü­re­dir ya­pı­lan bir ça­lış­ma var. Bizde bunu ya­kın­dan takip ettik. Bizde eli­miz­den gelen des­te­ği ver­mek için gay­ret ettik. Yüzde 85’i or­man­la kaplı Ye­ni­ce’de Şeker Kan­yo­nu il­çe­nin bir al­tı­nı ve ser­ma­ye­si. Bu ser­ma­ye­yi hem dün­ya­ya hem de in­san­la­ra an­lat­mak ve al­gı­la­mak için ge­re­ği­ni yap­ma­mız ge­re­kir. Böyle bir gü­zel­li­ği ya­şa­mak için in­san­la­rı fes­ti­val­le bir araya ge­tir­mek­tir. Bu­ra­da ya­pa­ca­ğı­mız yeni res­to­ras­yon ça­lış­ma­la­rıy­la ge­lecek yıl daha fark­lı bir et­kin­li­ği­miz ola­cak“ diye ko­nuş­tu.
Cu­mar­te­si günü şehir mer­ke­zin­de ya­pı­la­cak etkinlikte ise, Yal­çın-Şa­hi­ka Erdem çifti, Egemen Sekmen ve Hüseyin Subaşı sahne alacaklar.