Ga­ze­te­ci­ler Gazetemizi zi­ya­ret etti

ÇANAKKALE ve Ko­ca­eli’de ga­ze­te­ci­lik mes­le­ği­ni sür­dü­ren ga­ze­te­ci­ler Ye­ni­ce’yi zi­ya­ret etti.
Ça­nak­ka­le’de Bay­ra­miç Haber Ga­ze­te­si Yazı İşleri Mü­dü­rü Zey­nep Efe Negiş ve ga­ze­te­nin sayfa edi­tö­rü Ba­ha­dır Meh­met Negiş, Spo­rand Der­gi­si İmti­yaz Sa­hi­bi Gönül Efe, Ko­ca­eli’de bir dönem ga­ze­te­ci­lik yapan Se­mi­ha Lavas Özkol ve eşi Ersin Özkol, İhlas Haber Ajan­sı Rusya Mu­ha­bi­ri Erhan Al­tı­par­mak ve Ko­ca­eli’de ga­ze­te­ci­lik yapan Erdem Peçin, Ye­ni­ce’ye zi­ya­ret ger­çek­leş­tir­di. Ken­tin doğal gü­zel­lik­le­ri­ni ye­rin­de in­ce­le­yen ve Şeker Kan­yo­nu­na ya­pıl­ma­sı plan­la­nan HES nok­ta­sın­da in­ce­le­me­ler­de bu­lu­nan ga­ze­te­ci­ler Ye­ni­ce’nin doğal gü­zel­lik­le­ri­nin ko­run­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni sa­vun­du. Zon­gul­dak­lı olan ve ga­ze­te­ci­li­ğe ara ve­re­rek kendi söz ve mü­zik­le­riy­le albüm çı­ka­ran Se­mi­ha Lavas Özkol “ken­di­si­nin de aynı böl­ge­de doğ­du­ğu­nu ve her zaman Ye­ni­ce’yi zi­ya­ret et­ti­ği­ni “söy­le­di.
Ye­ni­ce Ga­ze­te­si Genel Yayın Mü­dü­rü Fahri Eli­eyi­oğ­lu ve Sa­hi­bi Deniz Eli­eyi­oğ­lu’nu da zi­ya­ret eden ga­ze­te­ci­ler, bir süre söy­le­şi­de bu­lun­du­lar.
Ga­ze­te­ci­le­rin, zi­ya­re­tin­de ga­ze­te­mi­zin eski sa­hi­bi Mus­ta­fa Akay ve CHP İlçe Baş­kan­ve­ki­li Nev­zat Oda­baş da bu­lun­du­lar.