“Şeker Şen­li­ği Şeker’de ya­pı­lır­sa anlam ka­za­nır”

İL Genel Mec­li­si Baş­ka­nı Hasan Yıl­dı­rım, İl Genel Mac­li­si Üyesi Recep Tetik ve Muh­tar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Ertan Özgü’den olu­şan ko­mi­te ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “Saklı Cen­ne­tin Yolu/ Şeker Kan­yo­nu Şen­lik­le­ri” nin Satuk Köyü Uzun­kum Ma­hal­le­si’nde ya­pı­la­ca­ğı du­yu­ru­su üze­ri­ne Ye­ni­ce Plat­for­mu Söz­cü­sü Mus­ta­fa Akay, bir açık­la­ma yaptı.
Akay, “Ye­ni­ce’nin marka ismi ol­ma­sı için çaba gös­te­ri­len Şeker Kan­yo­nu’nun adı kul­la­nı­la­rak dü­zen­le­nen şen­li­ğin başka yerde ya­pıl­ma­sı­nı, an­lam­sız bul­duk­la­rı­nı” söy­le­di.
Ye­ni­ce Plat­for­mu Söz­cü­sü Mus­ta­fa Akay ko­nuy­la il­gi­li yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Şeker adını Tür­ki­ye’de Ye­ni­ce’nin mar­ka­sı ola­rak lanse et­me­ye ça­lış­tı­ğı­mız bir dö­nem­de, dü­zen­le­nen bir şen­li­ğin et­kin­lik­le­ri­nin bir başka ma­hal­de ya­pıl­ma­sı­nı an­lam­sız bu­lu­yo­ruz. İki yıla yakın bir sü­re­dir Şeker Kan­yo­nu’nda ya­pı­la­cak HES’e karşı ver­di­ği­miz mü­ca­de­le­ye katkı su­na­ca­ğı­nı um­du­ğu­muz bir şen­li­ğin Şeker’le hiç bir il­gi­si bu­lun­ma­yan bir ma­hal­de ya­pıl­ma­sı hoş ol­ma­mış­tır. Me­se­le Şeker’in adını du­yur­mak, HES ola­yı­na dik­kat çek­mek amacı ol­say­dı, et­kin­lik­ler de bu­ra­da ya­pı­lır­dı. Hangi an­la­yış, Şeker adını kul­la­na­rak bir başka yerde et­kin­lik yapma ka­ra­rı­nı al­mış­tır? Bunu merak edi­yo­ruz. Bu irade neye hiz­met et­mek­te­dir? Neyi amaç­la­mak­ta­dır?
Cum­hur İtti­fa­kı bi­le­şen­le­ri­nin kendi ara­la­rın­da­ki kısır çe­kiş­me­ler Ye­ni­ce’nin ener­ji­si­ni boşa tü­ke­tir du­ru­ma gel­miş­tir. Şen­lik adı al­tın­da oluş­tu­ru­lan ku­tup­laş­ma­la­rın bu mem­le­ke­te ve­re­ce­ği bir katkı ola­maz. Şen­lik­le­ri dü­zen­le­yen­le­rin ve şehri yö­ne­ten­le­rin olaya biraz daha akıl­cı yak­laş­ma­la­rı­nı ve Şeker Kan­yo­nu’nda ya­pıl­ma­sı­nı sağ­la­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­ruz” dedi.