Şen­lik­le­ri Ya­pıl­dı

İLÇEMİZDE bu yıl ilk­kez ya­pı­lan “Saklı Cen­ne­tin Yolu Şeker Kan­yo­nu” şen­lik­le­ri hafta so­nun­da ya­pıl­dı.
Ye­ni­ce Kay­ma­kam­lı­ğı Köy­le­re Hiz­met Gö­tür­me Bir­li­ği ile Muh­tar­lar Der­ne­ği’nin or­tak­la­şa dü­zen­le­dik­le­ri şen­lik, 23 Ağus­tos Cuma günü ak­şa­mı Sakuk Köyü Uzun­kum Ma­hal­le­si’nde ya­pıl­rı. Şen­li­ğe Ka­ra­bük Va­li­si Fuat Gürel, İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Sırrı Tuğ, Ye­ni­ce Kay­ma­ka­mı Mu­ham­med Ev­li­ce, kurum mü­dür­le­ri ve çok sa­yı­da yurt­taş ka­tıl­dı.
Şen­lik­le­rin ilk gü­nün­de sa­nat­çı­lar Orhan Yaka, Yal­çın Şa­hi­ka Erdem ve Hasan Yıl­maz ile yurt­taş­lar coş­ku­lu bir gece ge­çir­di­ler.
Şen­lik­le­rin ikin­ci günü ise şehir mer­ke­zin­de­ki 15 Tem­muz De­mok­ra­si Mey­da­nı’nda ya­pıl­dı. Bu­ra­da da, Kar­deş­ler Or­kest­ra­sı, Hü­se­yin Su­ba­şı ve Ege­men Sek­men ile ka­tı­lım­cı­lar ne­şe­li da­ki­ka­lar ge­çir­di­ler.
Şen­lik­le­re, Ka­ra­bük Mil­let­ve­kil­le­ri Cum­hur Ünal ile Ni­ya­zi Güneş’de ka­tıl­dı.