10. YENİCE KUPASI DAĞ BİSİKLET YARIŞLARI YAPILDI

YENİCE Kay­ma­kam­lı­ğı, Ye­ni­ce Be­le­di­ye­si ve Tür­ki­ye Bi­sik­let Fe­de­ras­yo­nu Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ve bu yıl Ulu­sal bazda or­ga­ni­ze edi­len 10.
Ulu­sal Ye­ni­ce Ku­pa­sı Dağ Bi­sik­let ya­rış­la­rı pazar günü ya­pıl­dı.
Ih­la­mur Teras ve Ya­zı­köy gü­zer­gah­la­rı ara­sın­da ya­pı­lan ve ül­ke­mizdeki dört dağ bi­sik­let ya­rı­şı­nın ya­pıl­dı­ğı yer­ler­den bi­ri­si olan Ye­ni­ce ya­rış­la­rı­na çe­şit­li il­ler­den top­lam 170 bi­sik­let­li ka­tıl­dı.
Ye­ni­ce MTB Cup Dağ Bi­sik­le­ti mü­sa­ba­ka­la­rın­da 4.8 km par­kur­da üç tur atan genç ba­yan­lar ka­te­go­ri­sin­de Azize Bekar bi­rin­ci­li­ği, Sevim Ger­çek ikin­ci­li­ği, İrem­nur Kork­maz da üçün­cü­lü­ğü elde et­ti­ler.
Yıl­dız ba­yan­lar ka­te­go­ri­sin­de üç tur atan Funda Taş­kın bi­rin­ci, Ekin Ereke ikin­ci, Pelin Al­te­kin de üçün­cü oldu. Yıl­dız Er­kek­ler ka­te­go­ri­sin­de par­kur­da üç tur atan Meh­met Can bi­rin­ci, Eren Kaim ikin­ci, Emre Şen üçün­cü oldu.
Büyük ba­yan­lar ka­te­go­ri­sin­de beş tur atan Ra­fi­ye Başat bi­rin­ci, Zehra Kar­gın ikin­ci, Ke­zi­ban Koyun üçün­cü oldu.
Yedi tur atan büyük er­kek­ler ka­te­go­ri­sin­de Zeki Kay­gı­sız bi­rin­ci, Sü­ley­man Sefa Temel ikin­ci, Ab­dur­ra­him İnal üçün­cü­lü­ğü elde etti. Beş tur atan genç er­kek­ler ka­te­go­ri­sin­de ise Samet Bulut bi­rin­ci, Esat Cey­lan ikin­ci, Ah­met­can Ak­pı­nar ise üçün­cü oldu.
Mas­ter 30 er­kek­ler ka­te­go­ri­sin­de Mu­ham­mer Yıl­dız bi­rin­ci­li­ği, Yiğit Ya­zı­cı ikin­cil­li­ği, Oğuz Öz­çe­lik’de üçün­cü­lü­ğü elde et­ti­ler. Mas­ter 40 er­kek­ler ka­te­go­ri­sin­de ise Emin Burak İzmir­li­oğ­lu bi­rin­ci, Murat Ka­ra­ca ikin­ci, Altan Şirin üçün­cü oldu. Mas­ter 50 er­kek­ler ka­te­go­ri­sin­de Meh­met Boz­de­mir bi­rin­ci, Mus­ta­fa Bal ikin­ci, Kadir Koy­ma­lı da üçün­cü oldu. Seyir Te­ra­sı’n­da ya­pı­lan ödül tö­re­nin­de de­re­ce­ye giren ara ödülü, kupa ve ma­dal­ya­la­rı­nı Ka­ra­bük Va­li­si Fuat Gürel, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Zeki Çaylı, Ka­ra­bük İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dü­rü İbra­him Şahin, Genç­lik ve Spor İl Mü­dü­rü Ab­dul­ka­dir Çetin ve diğer pro­to­kol üye­le­ri verdi. Ödül tö­re­nin­de bir ko­nuş­ma yapan Ye­ni­ce Be­le­di­ye Baş­ka­nı Zeki Çaylı, Ye­ni­ce’nin ta­nı­tı­mı­na büyük katkı veren bi­sik­let ya­rış­la­rı­nın ge­le­nek­sel hale gel­di­ği­ni ve bu yıl onun­cu­sunun ya­pıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Baş­kan Çaylı, Ye­ni­ce Be­le­di­ye­si ola­rak üzer­le­ri­ne düşen gö­re­vi Ye­ni­ce’nin ta­nı­tı­mı için yap­ma­ya devam ede­cek­le­rin de ifade etti.
Ka­ra­bük Va­li­si Fuat Gürel ise, “Ye­ni­ce il­çe­miz fauna ve flora açı­sın­dan dün­ya­nın ger­çek­ten göz­be­be­ği bir yer. Bu­ra­nın ko­ru­na­rak ge­le­ce­ğe ta­şın­ma­sı, ama aynı za­man­da da ta­nı­tıl­ma­sı ge­re­kir. Bu fa­ali­yet çok önem­li. İnşal­lah biz­ler­de üze­ri­ne bir­kaç et­kin­lik ek­le­ye­rek böl­ge­mi­zi hem Tür­ki­ye’mize hem de dün­ya­ya açmak için neler ge­re­ki­yor­sa gay­ret gös­te­re­ce­ğiz. İnşal­lah kasım ayı içe­ri­sin­de 13-17 Kasım içe­ri­sin­de Ye­ni­ce’nin de­ği­şik yer­le­rin­de foto sa­fa­ri ve kısa film ya­rış­ma­sı dü­zen­le­ye­rek ül­ke­mi­zin de­ği­şik yer­le­rin­de bu tür gay­ret­ler içe­ri­sin­de olan ar­ka­daş­la­rı­mı­zı bu­ra­ya davet ede­ce­ğiz. On­la­rın gö­züy­le Ye­ni­ce’yi görüp ül­ke­mi­ze ve dün­ya­ya ta­nıt­ma­ya gay­ret gös­te­re­ce­ğiz. İnşal­lah Ye­ni­ce’de bu tür et­kin­lik­le­ri ar­tı­ra­rak bu böl­ge­nin ta­nı­tı­mı­na kat­kı­da bu­lun­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğız. Bu et­kin­lik ger­çek­ten çok de­ğer­li. Bi­sik­let Fe­de­ras­yo­nu­na, Ünal beye, Kay­ma­ka­mı­mı­za, Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mı­za ve emeği geçen bütün ar­ka­daş­la­rı­ma te­şek­kür edi­yo­rum” dedi.