“ŞENLİKLER­DE EMEĞİ GE­ÇEN­LE­RE TE­ŞEK­KÜR EDİYORUM”

AKP Ye­ni­ce İlçe Baş­ka­nı Yıl­maz Kırık, geç­ti­ği­miz hafta sonu ya­pı­lan ‘Saklı Cen­ne­tin Yolu Şeker Kan­yo­nu’ şen­lik­le­rin­de emeği ge­çen­le­re te­şek­kür et­ti­ği­ni açık­la­dı.
Kırık, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da şun­la­rı söy­le­di;
“23 Ağus­tos 2019 Cuma günü Satuk köyü, 24 Ağus­tos Cu­mar­te­si günü de İlçe mer­ke­zin­de dü­zen­le­nen ‘Saklı Cen­ne­tin Yolu Şeker Kan­yo­nu’ Şen­lik­le­rin­de emeği ge­çen­le­re te­şek­kür ve teb­rik edi­yo­rum. Hem­şe­ri­le­ri­mi­zin iki günde olsa stres atma ve ey­len­me­le­ri­ne ve de il­çe­mi­zin ta­nı­tı­mı­na ve­si­le olan, Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı’na Ka­ra­bük Va­li­mi­ze ve Mil­let­ve­kil­le­ri­mi­ze İl Kül­tür Tu­rizm Mü­dü­rü­mü­ze, İl Genel Mec­lis Baş­ka­nı­na ilçe Kay­ma­ka­mı­mı­za, İl Genel Mec­lis Üye­mi­ze, Esnaf ve Sa­nat­kat­lar Odası Baş­ka­nı­mı­za, Muh­tar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı­mı­za, Fes­ti­val Ko­mi­te­si­ne ve de Fes­ti­val­de hem­şe­ri­le­ri­mi­zi ve da­vet­li­le­ri mem­nun eden Sa­nat­çı­la­rı­mı­za, Jan­dar­ma ve Em­ni­yet men­sup­la­rı­na can-ı gö­nül­den te­şek­kür­le­ri­mi su­nu­yo­rum.
Rab­bim her­ke­se ömür ve­rir­se nasip olur­sa ilki bu yıl ya­pı­lan şen­lik­le­rin önü­müz­de­ki yıl 25.26 Tem­muz 2020 yı­lın­da il­çe­mi­zin ku­ru­luş kut­la­ma­la­rı ça­tı­sı al­tın­da Cu­mar­te­si günü Şeker’de Pazar günü de Gök­te­pe’de pik­nik ola­rak ve her iki ak­şam­da ilçe mer­ke­zin­de kon­ser­ler şe­kil­de ya­pıl­ma­sı için mü­ca­de­le ve­re­ce­ğiz.
AK Parti Teş­ki­la­tı ola­rak il­çe­miz için ne ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor­sa onun mü­ca­de­le­si için gay­ret ve çaba sa­fe­de­ce­ğiz. Bi­ri­le­ri gibi kı­sa­sa kısas inada inad et­me­ye­ce­ğiz. Hatta mi­sil­le­me olsun diye 9. 10 yıl­dır fes­ti­val yap­ma­yıp da 13 Eylül’de fes­ti­val ya­pa­cak olan­la­ra da eli­miz­den gelen des­tek ve gay­ret­le­ri­mi­zi gös­te­re­ce­ğiz. Bi­ri­le­ri gibi ası­lan afiş­le­ri kal­dı­rıp­da ye­ri­ne afiş­ler as­tı­rıl­ma­sı­nı talep et­me­ye­ce­ğiz. Ye­ni­ce biz­den so­ru­lur, ben bi­li­rim, ben ya­pa­rım gibi, kü­für­lü ifa­de­ler gibi de­mi­yo­ruz de­me­ye­ce­ğiz­de.
İlçe­miz­de ya­şa­yan her fer­din söz hakkı var­dır. Hem­şe­ri­le­ri­mi­zin her daim ya­nın­da ola­ca­ğız. Bu ara­da­da fes­ti­val afişi in­di­rip ye­ri­ne afiş asıp son­ra­da in­di­ren ve de in­dir­di­ği afişi as­ma­yan­la­rı kı­nı­yor, afişi tek­rar aynı yere asan fes­ti­val ko­mi­te­si­ni de teb­rik edi­yo­rum.
Köy­le­re hiz­met gö­tür­me bir­li­ği ne za­man­dan beri fes­ti­val ya­pı­yor di­yor­lar. Ne güzel ilki ya­pı­lı­yor de­mek­tir. İnan­mı­yor­sa Kül­tür Ba­kan­lı­ğı’na giden dos­ya­yı in­ce­le­sin derim.
Ve­ki­li­miz için dü­ğün­ler­den beni gö­rün­ce fel­lik fel­lik kaçan ola­rak yo­rum­lu­yor. Ken­di­si­de bi­li­yor­ki İYİ Parti seçim bü­ro­sun­da­da şah­sı­na ha­yır­lı olsun zi­ya­re­tin­de bu­lun­muş­tu ve­ki­li­miz. Biz­ler onun gibi düğün sa­lon­la­rın­da baskı ve teh­dit ku­ra­rak özel ma­sa­lar di­zayn et­tir­mi­yo­ruz. Teş­ki­la­tı­mı­za gelen her da­ve­te im­kan­lar doğ­rul­tu­sun­da ve­kil­le­ri­miz­le ka­tıl­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz.
Şe­ker­de HES için 2009-2010 yıl­la­rın­da Be­le­di­ye Ma­ka­mın­da HES eki­bi­ni ağır­la­yan­lar, ŞEKER adını du­yun­ca çıl­dı­rır ol­muş­lar­dır. O dö­ne­min MHP ilçe baş­ka­nı ve teş­ki­la­tı o dö­ne­min Ya­zı­köy Muh­ta­rı Şu anki HES Plat­for­mu Şah­sım o yıl­lar­da­da HES’e kar­şıy­dı 3 yıl­dır AK Parti İlçe Baş­kan­lı­ğım dö­ne­min­de­de kar­şı­yım. Bi­ri­le­ri gibi kim­lik de­ğiş­tir­me­den EVET, kim­lik de­ğiş­tir­dik­ten sonra HAYIR de­me­dim.
Ay­rı­ca Fe­si­fal ko­mi­te­sin­de yer alan İl Genel Mec­lis Baş­ka­nı­mız o günki şart­lar­da da HAYIR ver­miş­tir ve de ay­rı­ca il­çe­mi­zin da­ma­dı­dır. Bir nok­ta­ya daha de­ğin­mek is­te­rim. İlçe­miz­de­ki Fes­ti­va­li Fi­yas­ko Şar­la­tan­lık ola­rak de­ğer­len­di­ren­le­ri­de kı­nı­yo­rum. Üzü­le­rek şahşı için dava açmış, ha­ber­le­rin­de ter­mi­na­tör gö­rün­tü­sün­de yer ve­ren­le­rin şart­lar ne de­ğiş­ti­de il­çe­miz­de iyi niyet çer­çe­ve­sin­de ya­pı­lan Fes­ti­val­le­rin sa­bo­te eden­ler­le bir­lik­te ha­re­ket et­me­si­de şaş­kın­lık ve­ri­ci­dir. 13 Eylül’de de dü­zen­le­necek fes­ti­val için de aynı ifa­de­le­ri kul­la­na­bi­le­cek­ler­mi? Gönül is­ter­di­ki Fes­ti­val için emek sarf eden­le­re te­şek­kür et­sin­ler. Önem­li olan ya­pı­lan fes­ti­va­lin her türlü şart­la­ra rağ­men güzel geç­me­si, hem­şe­ri­le­ri­mi­zin bir neb­ze­de olsa eğ­len­me­si, stres at­ma­sı es­naf­la­rı­mı­zın yü­zü­nün gül­me­si il­çe­mi­zin ta­nı­tı­mın ya­pıl­ma­sı ve de özel­lik­le HES’e karşı Şeker adın­da bir fes­ti­val dü­zen­len­me­si diyor, her­ke­si can-ı yü­rek­ten se­lam­lı­yo­rum.”