SEZAİ KOÇ GA­ZE­TEMİZİ ZİYARET ETTİ

ADIM adım Sı­la ­Yo­lu Av­ru­pa Yolu Euro Türk Asist Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Sezai Koc ve Ka­ra­bük’ten dün­ya­ya yayın yapan BRTV Te­le­viz­yo­nu Al­man­ya Tem­sil­ci­si hem­şe­ri­miz Ali İnan ga­ze­te­mi­zi zi­ya­ret et­ti­ler.
Geç­ti­ği­miz cu­mar­te­si günü il­çe­mi­ze gelen Koç ve İnan ga­ze­te­miz ya­zı­iş­le­ri ça­lı­şan­la­rı ile bir süre soh­bet et­ti­ler.
Adım adık Sı­la ­Yo­lu Prog­ra­mı Ya­pım­cı­sı ve Euro Türk Asist Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Sezai Koç, prog­ram­la il­gi­li gö­rüş­le­ri­ni de ga­ze­te­mi­ze şu şe­kil­de an­lat­tı.
“Av­ru­pa­lı Türk­ler, her yaz se­zo­nun­da Av­ru­pa’dan Tür­ki­ye’ye ge­li­yor­lar. Biz de, on­la­ra reh­ber­lik ya­pı­yo­ruz. Her yaz se­zo­nun­da yol­la­ra dü­şe­rek gör­sel medya ara­cı­lı­ğı ile yurt­taş­la­rı­mı­zı bil­gi­len­di­ri­yo­ruz.
Al­man­ya, Avus­tur­ya, Slo­ven­ya, Hır­va­tis­tan, Sır­bis­tan, Ma­ca­ris­tan , Bul­ga­ris­tan, Yu­na­nis­tan’dan Tür­ki­ye ile il­gi­li gün­cel bil­gi­le­ri alı­yo­ruz ve bun­la­rı TV’lerde prog­ram ha­li­ne ge­ti­re­rek va­tan­daş­la­rı­mı­zı bil­gi­len­di­ri­yo­ruz. 25 yıl­dır Sı­la­yo­lu ile va­tan­daş­la­rı­mı­za yar­dım­cı olu­yo­ruz. Sı­la­yo­lu Prog­ra­mı Al­man­ya’dan yayın yapan Kanal Av­ru­pa ve Kanal 7’de ya­yın­la­nı­yor.
Bu yılda va­tan­daş­la­rı­mı­zın Sı­la­ Yo­lu gü­zer­ga­hın­da ya­şa­dı­ğı so­run­la­rı gün­dem­de tut­mak için Ka­ra­bük’ten yayın yapan BRTV ile de ya­yın­lar ya­pa­ca­ğız. Bu böl­ge­den çok sa­yı­da in­sa­nın Av­ru­pa­da bu­lun­ma­sı ne­de­niy­le BRTV’nin Al­man­ya Tem­sil­ci­si Ali İnan ile bir­lik­te ka­ra­de­niz­li­le­re yö­ne­lik ya­yın­la­rı­mız­la yurt­taş­la­rı­mı­zı bil­gi­len­di­re­ce­ğiz.
Yurt­taş­ma­rı­mı­za yol­lar­da ya­şa­dık­la­rı sı­kın­tı­lar­da yar­dım­cı olu­yo­ruz ve yol yar­dı­mın­da bu­lu­nu­yo­ruz. Ama­cı­mız, yurt­taş­la­rı­mı­zın yol gü­zer­ga­hın­da­ki mağ­du­ri­yet­le­ri­ni ön­le­mek ve pro­fes­yo­nel­ce hiz­met ver­mek­tir.”