YOL VE ÇÖP SO­RU­NU

İLÇEMİZ De­ğir­men­ya­nı Kö­yün­de yol ve çöp so­ru­nu ol­du­ğu ileri sü­rü­lü­yor. Köy sa­kin­le­ri­nin ver­dik­le­ri bil­gi­ye göre, Kur­ban Bay­ra­mı’nda yağan yağ­mur son­ra­sı De­ğir­men­ya­nı Kö­yü­nün Ka­dı­oğ­lu ve Er­fey­li ma­hal­le­le­ri­nin ana ve ara yol­la­rı ta­ma­men bo­zul­du. Sel su­la­rı yol­la­rı tah­rip eder­ken, her­han­gi bir ça­lış­ma da ya­pıl­ma­dı. Köy­lü­ler, yol­la­rı­nın biran önce ya­pıl­ma­sı­nı is­ti­yor­lar.
Öte yan­dan, aynı ma­hal­le­de çöp­le­rin­de za­ma­nın­da alın­ma­dı­ğı ileri sü­rü­lü­yor. Bay­ram­da bi­ri­ken çöp­le­rin alın­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten yurt­taş­lar, çöp­le­rin de biran önce alın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ileri sü­rü­yor­lar. Du­ru­mu il­gi­li­le­re du­yu­ru­yor, De­ğir­men­ya­nı Köyü Ka­dı­oğ­lu ve Er­fey­li Ma­hal­le­si’ndeki bu so­run­la­rın gi­de­ril­me­si­ni di­li­yo­ruz.