İMAM VERİLMESİ İSTENİYOR

İLÇEMİZİN bazı köy­le­rin­de­ki ca­mi­ler­de imam ol­ma­dı­ğın­dan şi­ka­yet edi­li­yor. Yurt­taş­la­rın ga­ze­te­mi­ze ge­le­rek ver­dik­le­ri bil­gi­ye göre, ca­mi­le­rin­de imam ol­ma­yan yurt­taş­lar İlçe Müf­tü­lü­ğü’ne mü­ra­ca­at ede­rek cuma gün­le­ri için imam ta­le­bin­de bu­lu­nu­yor­lar. Yurt­taş­lar ve­ri­len imam­la­rı da kendi ar­a­la­rın­da para top­la­ya­rak tu­tuk­la­rı taksi ile ge­ti­rip, gö­tü­rü­yor­lar. Yurt­taş­lar, bu sı­kın­tı­la­rın ya­şan­ma­ma­sı için ca­mi­le­ri­ne kad­ro­lu imam ve­ril­me­si­ni is­ti­yor­lar.
Du­ru­mu il­gi­li­le­re du­yu­ru­yor, so­ru­nun çö­züm­len­me­si­ni di­li­yo­ruz.