“On yıl­dır küs­tür­mek için her şeyi yap­tılar”

ŞEKER Kan­yo­nu’ndaki Yeşil Vadi Te­sis­le­ri­nin müs­te­ci­ri Ni­za­met­tin Tom, “On yıl­dır bizi küs­tür­mek için her şeyi yap­tı­lar” dedi.
Köy­le­re Hiz­met Gö­tür­me Bir­li­ği ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “Saklı Cen­ne­tin Yolu/Şeker Kan­yo­nu” adı al­tın­da dü­zen­le­nen şen­lik­le­rin Şeker’de değil, Satuk’ta ya­pıl­ma­sı üze­ri­ne ko­nuy­la il­gi­li bilgi veren Ni­za­met­tin Tom, “Biz, bu­ra­ya her ay 10 bin lira kira ödü­yo­ruz. Mil­yon­lar­ca lira ya­tı­rım yap­tık. On yıl­dır bu­ra­ya bir tek çivi ça­kıl­ma­dı. Tu­va­let sa­yı­sı kı­sıt­lı. Su­yu­muz yok. Böyle bir te­si­sin bu­lun­du­ğu dünya gü­ze­li Şeker Kan­yo­nu’nun yol­la­rı içler acısı. Bi­na­nın ça­tı­sı akı­yor. Ancak, bun­la­rı ile­te­bi­le­ce­ği­miz bir mu­ha­tap bu­lun­mu­yor. Bu­ra­da, tu­va­let­ler ye­ter­li değil di­ye­rek şen­lik­le­ri Şeker’le il­gi­li­si ol­ma­yan bir kö­yü­müz­de ya­pı­yor­lar. Bir başka köyde dü­zen­le­ye­cek­le­ri şen­lik için de masa san­dal­ye­yi te­si­si­miz­den al­ma­ya kal­kı­yor­lar. Bizi on yıl­dır küs­tür­mek için her şeyi ya­pan­la­rı kı­nı­yo­rum” dedi.