TEKNİK ÇA­LIŞ­MA­LAR NE AŞA­MA­DA?

2019 yı­lın­da be­le­di­ye­ye bir yazı ya­za­rak “tek­nik ça­lış­ma­la­rın baş­la­dı­ğı” ge­rek­çe­siy­le bazı bil­gi­ler is­te­yen KAR­GAZ’dan o gün­den bu yana ses seda çık­mı­yor.
“Do­ğal­gaz bizim de hak­kı­mız” gru­bun­dan su ko­nuy­la il­gi­li bir açık­la­ma ya­pıl­dı ve KAR­GAZ’a ça­lış­ma­la­rın hangi aşa­ma­da ol­du­ğu so­rul­du.
Ma­li­ye­ti yük­sek de­ni­le­rek Ye­ni­ce’ye do­ğal­gaz ve­ri­le­me­ye­ce­ği­nin bazı ke­sim­ler­ce ıs­rar­la dile ge­ti­ril­me­si kar­şı­sın­da za­ma­nın­da söz ve­ren­le­rin ve şehri yö­ne­ten­le­rin de sus­kun ka­lış­la­rı ma­ni­dar bu­lu­nu­yor. Sade va­tan­daş, “şeh­ri­mi­zi yö­ne­ten­ler do­ğal­gaz gel­me­si ko­nu­sun­da biraz daha aktif ol­ma­lı­lar, ses­le­ri­ni yük­selt­me­li­dir­ler” şek­lin­de görüş bil­di­ri­yor.
Önü­müz­de­ki gün­ler­de bu ko­nu­da si­ya­si­le­ri ve ilçe yö­ne­ti­ci­le­ri­ni gö­re­ve davet edici açık­la­ma­lar ya­pı­la­ca­ğı­nı da be­lir­ten ” do­ğal­gaz bizim de hak­kı­mız” grubu isim isim dil­len­dir­me ya­pı­la­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı.
Bi­lin­di­ği gibi, nü­fu­su il­çe­miz­den çok daha az olan yer­le­şim bi­rim­le­ri­ne yıl­lar önce do­ğal­gaz ve­ril­miş­ti. Ye­ni­ce’nin bu hiz­met­ten mah­rum bı­ra­kıl­ma­sı bi­ri­le­ri­nin ka­yıt­sız­lı­ğın­dan kay­nak­la­nı­yor. Çaba gös­ter­me­yen­le­rin tümü top­lu­ma şi­kâ­yet edi­lecek.