YENİCELİ TEDİRGİN

TTK’ya işçi ola­rak Ye­ni­ce ika­met­gah­lı­la­rın alın­ma­ya­ca­ğı ve Ye­ni­ce Orman İşlet­me­si’nde di­ki­li sa­tı­şı ya­pı­la­ca­ğı şek­lin­de il­çe­miz ka­mu­oyun­da çıkan ha­ber­ler Ye­ni­ce­li­le­ri te­dir­gin edi­yor.
Zon­gul­dak Ye­ni­ce­li­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Yaşar Ka­ra­man, sos­yal medya üze­rin­den ko­nuy­la il­gi­li yap­tı­ğı ça­lış­ma­la­rı pay­la­şır­ken, Zon­gul­dak İşkur Mü­dü­rü Gönül De­mir­su TTK Genel Mü­dü­rü ile yap­tık­la­rı gö­rüş­me­de 12 Şubat’a kadar baş­vu­ru­la­rı ala­cak­la­rı­nı açık­la­dı. De­mir­su, 40 bine yakın baş­vu­ru ola­ca­ğı­nı tah­min et­tik­le­ri­ni bunun için de kim­se­yi mağ­dur et­me­mek için ça­lı­şa­cak­la­rı­nı be­lirt­ti. Bu ta­rih­te Zon­gul­dak ve Bar­tın’da ika­met eden­le­rin baş­vu­ru­la­rı­nın alı­na­ca­ğı­nı be­lirt­ti. İka­me­ti Zon­gul­dak’ta olup da, başka il­ler­de bu­lu­nan­la­rın Zon­gul­dak’a gel­me­den İşkur mü­dür­lük­le­rin­den ve in­ter­net or­ta­mın­dan ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti. Müdür De­mir­su, Ye­ni­ce ili il­gi­li de bir yö­net­me­lik me­se­le­si ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, bu ko­nu­da yazı yaz­dık­la­rı­nı be­lirt­ti ve halen ya­zı­la­rı­nı bir cevap gel­me­di­ği­ni söy­le­di. Ye­ni­ce’nin bir çok maden şe­hi­di ver­di­ği­ni de söy­le­yen De­mir­su, bunun Ye­ni­ce­li­le­ri bir hak­sız­lık ol­du­ğu­nu dü­şün­dü­ğü­nü de söz­le­ri­ne ek­le­di.
Yine, il­çe­mi­zi ya­kın­dan il­gi­len­di­ren di­ki­li sa­tı­şı ko­nu­sun­da, ik­ti­dar par­ti­si yet­ki­li­le­ri ile mil­let­ve­kil­le­ri­nin Ye­ni­ce’de ke­sin­lik­le di­ki­li sa­tı­şı ol­ma­ya­ca­ğı yö­nün­de ver­dik­le­ri söz­le­rin ger­çek­le­ri yan­sıt­ma­dı­ğı, ko­ope­ra­tif­le­rin kış ke­si­mi iş tev­zi­atın­da böl­ge­le­re 1000’er m3 di­ki­li tah­si­si ya­pıl­dı­ğı ileri sü­rü­lü­yor. Bu du­ru­ma da ko­ope­ra­tif­le­rin iti­raz et­tik­le­ri be­lir­ti­li­yor. Ko­ope­ra­tif­ler, kendi hak­la­rı­nın gas­pe­dil­di­ği­ni ileri sü­re­rek, söz veren si­ya­si­le­rin söz­le­rin­de dur­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni bi­lir­tir­ler­ken, ya­pı­la­cak bu uy­gu­la­ma ile önü­müz­de­ki yıl­lar için Ye­ni­ce’de di­ki­li sa­tı­şı­nın önü­nün açıl­mış ola­ca­ğı­nı da dile ge­ti­ri­yor­lar. Ye­ni­ce’de di­ki­li sa­tı­şı yap­tır­mak is­te­yen bazı mü­te­ahit­le­rin te­mi­nat ya­tır­dık­la­rı da gelen ha­ber­ler ara­sın­da.