“YENİCE’YE VERDİĞİMİZ VAADLERİMİZİN TAKİPÇİSİYİZ”

AKP Ka­ra­bük İl Baş­ka­nı Av. İsmail Al­tı­nöz, Saf­ran­bo­lu İlçe kong­re­sin­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da; “Ye­ni­ce’ye ver­di­ği­miz va­ad­le­ri­mi­zin ta­kip­çi­si­yiz” dedi.
Al­tı­nöz, ko­nuş­ma­sı­nı şöyle sür­dür­dü; “Bir kaç hafta önce Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si İl Baş­ka­nı Ye­ni­ce’de ‘Ak Par­ti­nin ver­miş ol­du­ğu va­ad­le­rin ta­kip­çi­si­yiz. Bun­la­rı takip ede­ce­ğiz.’ diye söy­lü­yor.
Biz Ye­ni­ce’deki va­at­le­ri­mi­zin ta­bi­ki ar­ka­sın­da­yız. Hep­si­ni bir bir ye­ri­ne ge­ti­re­ce­ğiz. Biz her­şe­yi çok iyi bi­li­yo­ruz. Baş­ka­nı­mız bi­li­yor, il baş­ka­nı­mız bi­li­yor, işte mil­let­ve­kil­le­ri­miz bi­li­yor. Biz Ye­ni­ce’ye git­ti­ği­miz­de Ad­li­ye­si küçük ki­ra­lık bir bi­na­day­dı. Has­ta­ne­si yoktu. Yol­la­rı böyle de­ğil­di. Biz va­ad­le­ri­mi­zin ar­ka­sın­da­yız. Hep­si­ni ye­ri­ne ge­ti­re­ce­ğiz. Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si İl Baş­ka­nı da bun­la­rı takip etsin. Bir bir ye­ri­ne ge­tir­di­ği­miz gö­recek.” dedi.