2023 YILI BÜTÇESİ 140 MİLYON TL OLARAK ONAYLANDI

KA­RA­BÜK İl Genel Mec­li­sin­de, 20 gün bo­yun­ca bir­çok gün­dem mad­de­si­ele alı­na­rak 2023 yılı büt­çe­si­nin gö­rü­şül­dü­ğü Kasım ayı top­lan­tı­la­rı sona erdi.
İl Genel Mec­lis Baş­ka­nı Ahmet Sözen baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­le­şen Kasım ayı top­lan­tı­sı­nın son otu­ru­mun­da, Ka­ra­bük İl Özel İda­re­si’nin 2023 yılı büt­çe­si 140 Mil­yon TL ola­rak oy bir­li­ği ile kabul edil­di.
Top­lan­tı­da, Plan ve Bütçe Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Meh­met Çetin ta­ra­fın­dan 2023 yılı tah­mi­ni büt­çe­si okun­du. Oku­nan bütçe son­ra­sı İl Genel Mec­lis Baş­ka­nı Ahmet Sözen büt­çe­yi oy­la­ma­ya su­na­rak mec­lis üye­le­rin­ce oy bir­li­ği ile kabul edil­di.
Bütçe gö­rüş­me­le­ri­nin sona er­di­ği 20 gün­lük ma­ra­to­nun ar­dın­dan yoğun ve öz­ve­ri­li ça­lış­ma­la­rın­dan do­la­yı İl Genel Mec­lis üye­le­ri­ne te­şek­kür eden Baş­kan Sözen; ”İl Özel İda­re­miz, öz­ve­riy­le ha­zır­la­dı­ğı­mız büt­çe­ler­le ve yap­tı­ğı­mız ya­tı­rım­lar­la bir­lik­te kendi ken­di­ne yeten, üre­ten bir kurum ha­li­ne geldi. 2023 yılı büt­çe­mi­zi de köy­le­ri­mi­zin her kö­şe­si­ne hiz­met gö­tü­re­rek etkin, ve­rim­li ve ta­sar­ruf ku­ral­la­rı­na ri­ayet ede­rek kul­la­na­ca­ğız. Bizim en büyük ama­cı­mız va­tan­daş­la­rı­mı­za daha iyi bir hiz­met su­na­bil­mek ve köy­le­ri­mi­zin yaşam stan­dart­la­rı­nı en üst se­vi­ye­le­re çı­kar­mak­tır. İl Genel Mec­lis Üye­le­ri­miz ile bir­lik­te uyum içe­ri­sin­de va­tan­daş odak­lı bir an­la­yış­la ça­lış­ma­la­rı­mı­zı sür­dü­re­ce­ğiz. 2023 yılı mali büt­çe­si­nin ili­mi­ze böl­ge­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yor, biz­le­re bu im­kan­la­rı sağ­la­yan Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan başta olmak üzere, Ba­kan­la­rı­mı­za, Mil­let­ve­kil­le­ri­mi­ze, Va­li­mi­ze te­şek­kür edi­yo­rum” diye ko­nuş­tu.