6 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK

(Haber Mer­ke­zi) – İlçe­miz­de ku­ru­lu bu­lu­nan Ye­ni­ce ve Yor­tan Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Kredi Ke­fa­let Ko­ope­ra­tif­le­ri­nin genel ku­rul­la­rı 06 Şubat 2023 Pa­zar­te­si günü ya­pı­la­cak. Baş­kan­lı­ğı­nı Sedat Çakıl’ın yap­tı­ğı Ye­ni­ce Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Kredi Ke­fa­let Ko­ope­ra­ti­fi­nin genel ku­ru­lu 6 Şubat 2023 Pa­zar­te­si günü 12.00’da, yine baş­kan­lı­ğı­nı Mu­zaf­fer Şık’ın yap­tı­ğı Yor­tan Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Kredi Ke­fa­let Ko­ope­ra­ti­fi’nin genel ku­ru­lu da yanı gün saat 13.00’da Sel­çuk Ka­ra­kı­rık’a ait Celal Hatıl Parkı’nda ya­pı­la­cak.
Ya­pı­la­cak genel kur­lul­la il­gi­li Ye­ni­ce Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Kredi Ke­fa­let Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Sedat Çakıl, yap­tı­ğı açık­la­ma­da şun­la­rı söy­le­di; “Çok kıy­met­li, de­ğer­li şoför ve esnaf ar­ka­daş­la­rı­mız;
4 yıl­dan buna baş­kan­lı­ğı­nı yü­rüt­müş ol­du­ğum Ye­ni­ce Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Kredi Ke­fa­let Ko­ope­ra­ti­fi­mi­zin 06.02.2023 Pa­zar­te­si günü saat:12:00’da Sel­çuk Ka­ra­kı­rık’a ait Celal Hatıl Par­kın­da genel ku­ru­lu­muz ya­pı­la­cak­tır. Kredi kul­la­nan şoför ve esnaf ar­ka­daş­la­rı­mı­zı ara­mız­da gör­mek­ten büyük bir se­vinç ve gurur du­ya­ca­ğız.
Sev­gi­li dost­la­rım;
Ya­pa­ca­ğı­mız se­çim­li genel ku­rul­da ta­ra­fı­mı­za ve­re­ce­ği­niz yetki ile Allah’ın iz­niy­le tek­rar aynı yö­ne­tim ile 4 yıl­lı­ğı­na hiz­me­ti­mi­ze devam ede­ce­ğiz. Şim­di­den ver­miş ol­du­ğu­nuz ve ve­re­ce­ği­niz des­tek için he­pi­ni­ze te­şek­kür eder, tüm ko­ope­ra­tif or­ta­ğı bu­lu­nan siz ar­ka­daş­la­rı­mı­zı genel ku­ru­lu­mu­za bek­le­rim. Kalın sağ­lı­cak­la.”