ATAMA YAPILDI

İLÇEMİZ Seçim Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ne Ka­ra­bük İl Seçim Mü­dü­rü Şeref Çelik atan­dı. Edi­ni­len bil­gi­ye göre, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ya­pı­lan ata­ma­lan­la yak­la­şık 600 ci­va­rın­da seçim mü­dü­rü­nün yer­le­ri de­ğiş­ti­ril­di. Bu de­ği­şik­lik so­nu­cun­da, Ka­ra­bük İl Seçim Mü­dü­rü Şeref Çelik Ye­ni­ce İlçe Seçim Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ne atan­dı. Çelik’in il­çe­mi­ze­de­ki gö­re­vi­ne baş­la­dı­ğı öğ­re­nil­di. Seçim Mü­dür­lü­ğü’nde katip ola­rak da Engin Ay­de­niz görev ya­pı­yor.