BAŞKA BAHARA MI KALDI?

YILMAZ Kırık’ın AKP İlçe Baş­ka­nı ol­ma­sıy­la gün­de­me ge­ti­ri­len Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si ola­yıy­la il­gi­li ses­siz­li­ğin “bu iş rafa mı kalk­tı” yo­rum­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı­na neden olurken, BİM’in Bölge Deposu işinden de ses seda çıkmıyor.
Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si ko­nu­sun­da si­ya­si­le­rin biraz daha hız­lan­ma­la­rı ve büyük bir umut en­jek­te edi­len halka açık­la­ma­lar­da bu­lun­ma­la­rı is­te­ni­yor.
Bi­lin­di­ği gibi, bir mil­yon metre ka­re­lik bir arsa üze­rin­de or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­si ku­ru­la­ca­ğı ka­mu­oyu­na du­yu­rul­muş­tu. Bu­nun­la il­gi­li bir de ko­mi­te ku­rul­muş­tu. Ça­lış­ma­lar­la il­gi­li ka­mu­oyu­nun bil­gi­len­di­ril­me­me­si de­ği­şik şe­kil­ler­de yo­rum­la­nı­yor. Bir seçim ön­ce­si ka­mu­oyu­nun bil­gi­len­di­ril­me­si­nin ya­rar­lı ola­bi­le­ce­ği bil­di­ri­li­yor.
Aynı şe­kil­de, BİM’in Ye­ni­ce’de 30 bin met­re­ka­re­lik ve arsa üze­rin­de bölge sev­ki­yat de­po­su ku­ra­ca­ğı ha­ber­le­rin­den de bir sonuç çık­ma­dı. BİM’in ha­zi­ne­den satın ala­ca­ğı arsa üze­ri­ne yak­la­şık 100 ki­şi­nin ça­lı­şa­ca­ğı depo ku­ra­ca­ğı ha­be­ri il­çe­miz­de bir he­ye­can ya­rat­mış­tı. Ka­ra­bük Mil­let­ve­ki­li M. Ali Şahin de bu ko­nu­da Ye­ni­ce­li­le­re müjde ver­miş­ti. Bu haber üze­ri­ne Ye­ni­ce­li­ler­de büyük bir bek­len­ti oluş­muş­tu. Ko­nuy­la il­gi­li ge­rek­li açık­la­ma­la­rın ya­pıl­ma­yı­şı halk­ta te­dir­gin­lik ya­ra­tı­rken bu işlerin başka bahara mı kaldığı yorumları yapılıyor.