“BÜYÜK MA­DENCİ YÜ­RÜ­YÜ­ŞÜ­NÜ BAŞ­LA­TIR EN ÖN SAF­LAR­DA YÜ­RÜ­RÜZ”

AKP Ye­ni­ce İlçe Baş­ka­nı Yıl­maz Kırık, ma­de­ne işçi alımı ve di­ki­li sa­tı­şı­na iliş­kin ga­ze­te­miz mu­ha­bir­le­ri­nin so­ru­la­rı üze­ri­ne ya­zı­lı bir açık­la­ma ya­pa­rak; “Hem­şe­ri­le­ri­miz şunu iyi bil­sin­ler, aksi bir du­rum­da ge­re­kir­se daha ön­ce­ki dö­nem­ler­de ya­şa­dı­ğı­mız büyük ma­den­ci yü­rü­yü­şü gibi büyük yü­rü­yü­şü baş­la­tır en ön saf­lar­da­da yü­rü­rüz.” dedi.
Kırık, ya­zı­lı açıkl­ma­ma­sın­da şun­la­rı söy­le­di; “De­ğer­li hem­şe­ri­le­rim, son gün­ler­de TTK’ya işçi alım­la­rı ile il­gi­li bilgi kir­li­li­ği oluş­mak­ta­dır. Bun­dan ön­ce­ki dö­nem­ler­de ma­de­ne işçi alım­la­rın­dan il­çe­miz fay­da­lan­mış­tır. Tek­nik bir işlem ha­ta­sın­dan kay­nak­la­nan bir sorun ile il­çe­miz­den ma­de­ne işçi alın­ma­ya­cak gibi bir algı oluş­muş­tur. Hem­şe­ri­le­ri­mi­zin ika­met­gah­la­rı­nı Zon­gul­dak ve Bar­tın’a al­ma­la­rı gibi bir şey söz ko­nu­su de­ğil­dir. Hem­şe­ri­le­ri­miz şunu iyi bil­sin­ler ki bun­dan ön­ce­ki dö­nem­ler­de ma­de­ne işçi alımı nasıl ger­çek­leş­miş­se şim­di­de işçi alımı öyle ger­çek­le­şe­cek­tir. Ma­de­ne yüz­ler­ce şehit veren il­çe­mi­zin bu doğal hak­kı­dır. AK Parti ilçe teş­ki­la­tı ola­rak da biz­le­re düşen görev bu ka­za­nıl­mış hakkı so­nu­na kadar sa­vun­mak­tır. Ve­kil­le­ri­miz Sayın Cum­hur Ünal ve Sayın Ni­ya­zi Güneş’de net bir şe­kil­de ‘işçi alım­la­rın­da sı­kın­tı ya­şan­ma­ya­cak, Ye­ni­ce’de di­ki­li uy­gu­lan­ma­ya­cak’ di­ye­rek söz ver­miş­ler­dir. Biz­ler ne söz ver­diy­sek o ge­çer­li­dir de­miş­ler­dir. Hem­şe­ri­le­ri­miz şunu iyi bil­sin­ler, aksi bir du­rum­da ge­re­kir­se daha ön­ce­ki yıl­lar­da ya­şa­dı­ğı­mız büyük ma­den­ci yü­rü­yü­şü gibi büyük yü­rü­yü­şü baş­la­tır, en ön saf­lar­da­da yü­rü­rüz. Ye­ni­ce’mizi her­han­gi bir zor du­ru­ma dü­şür­me­yiz, vede dü­şür­me­ye­ce­ğiz. Ay­rı­ca OSB ile il­gi­li de 31 Mart’tan sonra hızlı bir şe­kil­de ha­re­ke­te ge­çe­ce­ğiz. Ça­lış­ma­la­rı­mız devam et­mek­te olup, 33 ger­çek ya­tı­rım­cı­nın ta­lep­le­ri bu­lun­mak­ta­dır. Hem­şe­ri­le­ri­mi­zin diğer bir is­te­ği olan Do­ğal­gaz­da il­çe­mi­ze ge­le­cek­tir. Hem­şe­ri­le­ri­miz iyi bil­sin­ler­ki Do­ğal­ga­zın­da, OSB’nin de bir ayağı Be­le­di­ye­dir. Hiz­me­ti sa­de­ce kal­dı­rım­lar­dan, du­var­lar­dan sa­nan­lar OSB’nin, Do­ğal­ga­zın nasıl ge­le­ce­ği­nin far­kı­na va­ra­ma­mış­lar­dır. Ufku dar ola­nın hiz­met an­la­yı­şı­da dar olur. İkdi­dar hiz­met­le­rin­den fay­da­lan­dı­ğı­mız dö­nem­ler­de il­çe­miz bir­çok hiz­met­ten faz­la­sıy­la fay­da­lan­mış­tır. 31 Mart’tan son­ra­da ema­ne­ti tek­rar­dan tes­lim ala­rak hiz­met­le­ri­mi­zi ve ver­miş ol­du­ğu­muz söz­le­ri bir bir ye­ri­ne ge­ti­re­ce­ğiz. İlçe­mi­zin mer­ke­zi delik de­şik­ti, as­fal­tı­nı Ka­ra­yol­la­rı­na yap­tır­dık. Hü­kü­met Ko­na­ğı ve Ka­pa­lı Spor­sa­lo­nu ka­zan­dır­dık. Dere ya­tak­la­rı­nı ya­pa­rak OSB icin arazi ka­zan­dır­dık. Sa­na­yi ve Al­tın­ka­ya ile Özal Ma­hal­le­si’nin ta­pu­la­rı­nı da­ğıt­tık. İlçe­mi­ze Dev­let Has­ta­ne­si ve TOKİ yap­tır­dık. Ana­do­lu li­se­si ve İmam Hatip okul­la­rı­nın bi­na­la­rı ya­pı­lı­yor. İlçe­mi­zin elek­ti­rik hat­la­rı­nın yer al­tı­na alın­ma­sı­nı sağ­la­dık. İlçe­miz Be­le­di­ye­si­ne Kepçe, gray­der ce­na­ze nakil aracı, it­fa­ye, vi­dan­jör gibi araç­lar ve­ril­di. Ma­de­ne, TTK’ya, KYK’ya, İşlet­me­ye, Kar­de­mir’e bir­çok hem­şe­ri­mi­zin işe gir­me­si­ni sağ­la­dık. AK Parti ilçe teş­ki­la­tı ola­rak hem­şe­ri­le­ri­mi­ze gü­ve­ni­miz son­suz­dur, gü­ven­le­ri­ni­de boşa çı­kart­ma­ya­rak 31 Mart’ta ema­ne­ti ala­rak hiz­met­le­ri­mi­ze devam ede­ce­ğiz.”