ÇANAKKALE GEZİSİ

YENİCELİ es­naf­lar, Ye­ni­ce Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Odası Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len gezi için yarın akşam Ça­nak­ka­le’ye gi­di­yor.
Bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­n de­va­mı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la 1’ncisi or­ga­ni­ze edi­len ge­zi­de Ye­ni­celi es­naf­lar Ça­nak­ka­le Şe­hit­li­ği­ni ge­zecek.
Ye­ni­ce Esnaf ve Sa­nat­kâr­lar Odası Baş­ka­nı Cev­det Aba­oğ­lu ga­ze­te­mi­ze gezi hak­kın­da bir açık­la­ma ya­pa­rak; “Ye­ni­ce Esnaf ve Sa­nat­kâr­lar Odası ola­rak il­çe­miz es­naf­la­rı­nın bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­ni sağ­la­mak ama­cıy­la ge­zi­mi­zin il­ki­ni ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. Nasip olur­sa yak­la­şık 55 es­na­fın ka­tı­la­ca­ğı ge­zi­miz için yarın akşam Ça­nak­ka­la­le’ye yola çı­ka­ca­ğız. Es­naf­la­rı­mı­za reh­ber eş­li­ğin­de Ça­nak­ka­le Şe­hit­li­ği­ni gez­di­re­ce­ğiz. Pa­zar­te­si ak­şa­mı da il­çe­mi­ze geri dö­ne­ce­ğiz. Ge­zi­le­ri­miz za­man­la da devam ede­cek­” dedi.