COŞKUYLA KUTLADIK

23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de çoşkuyla kutlandı.
23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı, öğ­ren­ci­le­rin ma­kam­la­rı zi­ya­re­ti ile baş­la­dı. Prog­ram daha sonra Hü­kü­met Ko­na­ğı ya­nın­da bu­lu­nan 15 Tem­muz De­mok­ra­si Mey­da­nı’ndaki Ata­türk Anıtı’na İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü’­nün çe­lenk sunumu, ardından saygı du­ru­şu ve İstik­lal Marşı’nın okun­ma­sıy­la devam etti. Tö­ren­de İlçe Milli Eği­tim Müdürü İsmail Özden bir ko­nuş­ma ya­pa­rak öğ­ren­ci­le­rin bay­ra­mı­nı kut­la­dı. Daha sonra öğ­ren­ci­ler ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan çe­şit­li gös­te­ri­ler yer aldı. İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü’n­ce dü­zen­le­nen şiir, kom­po­zis­yon ve resim ya­rış­ma­la­rın­da de­re­ce­ye giren öğ­ren­ci­le­re ödül­le­ri­nin ve­ril­me­si­nin ar­dın­dan prog­ram resmi geçit tö­re­ni sona erdi.
Tö­re­ne ilçemiz Kay­ma­ka­mı Mu­ham­met Fatih De­mi­rel, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Zeki Çaylı, İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Deniz Dön­mez, daire amir­le­ri, öğ­ren­ci­ler, veliler ve yurttaşlar ka­tıl­dı.