DO­ĞA­MI­ZI KO­RU­YA­LIM KON­SERİ

MER­KEZİ An­ka­ra’da bu­lu­nan Yurt­tan Tür­kü­ler Ko­ro­su (Tür­kü-Der) Pazar günü Şeker Kan­yo­nu’nda HES ola­yı­na dik­kat çek­mek için “ Do­ğa­mı­zı Ko­ru­ya­lım, Çev­re­mi­ze Sahip Çı­ka­lım” Kon­se­ri ve­recek.
TRT ve Kül­tür Ba­kan­lı­ğı sa­nat­çı­la­rın­dan olu­şan koro 6 Mayıs Pazar günü il­çe­mi­ze ge­le­rek saat 14.00’te halka bir kon­ser ve­recek.
Yurt­tan Tür­kü­ler Ko­ro­su’nun Şef Orhan Gazi Yıl­maz yö­ne­ti­min­de ve­re­ce­ği kon­se­rin ilgi gö­re­ce­ği ve HES so­ru­nu­nun du­yu­rul­ma­sın­da kat­kı­sı ola­ca­ğı be­lir­til­di.
Ge­lecek 30 ki­şi­lik eki­bin için­de ga­ze­te­ci­ler, ya­zar­lar, res­sam­lar ile başka sa­nat­çı­la­rın da bu­lu­na­ca­ğı öğ­re­nil­di.
Şeker Kan­yo­nu’nun ta­nı­tı­mı­na büyük katkı sağ­la­ya­cak olan et­kin­li­ğin or­ga­ni­ze­si­ni An­ka­ra’da ya­şa­yan hem­şeh­ri­miz Ni­ya­zi Kü­çük­yıl­maz üst­len­di.
Öte yan­dan 4,5, 6 Mayıs ta­rih­le­rin­de üni­ver­si­te­si öğ­ren­ci­le­ri­nin de Şeker Kan­yo­nu’nda çadır ku­ra­cak­la­rı öğ­re­nil­di.