Dr. EROL KARAN’I YİTİRDİK

İLÇEMİZDE do­tor­luk ve Kay­ma­kam ve­kil­li­ği gö­rev­le­rin­de bu­lu­nan 20 ve 21. dönem DSP Ka­ra­bük Mil­let­ve­kil­li­ği yapan Dr. Erol Karan (69) İzmir’de te­da­vi gör­dü­ğü has­ta­ne­de ya­şa­mı­nı yi­tir­di.
Ce­na­ze­si 12 Ağustos 2022 Cuma günü İzmir Çiğli Ata­türk Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si ca­mi­in­de Cuma na­ma­zı­na mü­te­akip kı­lı­na­cak ce­na­ze na­ma­zın­dan sonra Yeni Gür­ler­li me­zar­lı­ğın­da top­ra­ğa ve­ri­lecek.
Ye­ni­ce Ga­ze­te­si ola­rak Dr. Erol Karan’a Allah’tan rah­met, ke­der­li aile­si­ne ve se­ven­le­ri­ne baş­sağ­lı­ğı ve sabır di­li­yo­ruz.