İLÇEMİZDE DE TA­NI­TIM TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

AKP’den Ka­ra­bük Mil­let­ve­ki­li aday adayı olan aday­lar il­çe­miz­de ta­nı­tıl­dı.
AKP’de Ka­ra­bük’ten 33 kişi mil­let­ve­ki­li aday adayı oldu.​ Ba­ba­nın Say­va­nı Düğün Sa­lo­nu’nda AKP Ye­ni­ce İlçe Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan geç­ti­ği­miz cuma günü ya­pı­lan ta­nı­tım top­lan­tı­sın­da; 24 Ha­zi­ran’da ya­pı­la­cak olan 27. Dönem Mil­let­ve­ki­li Genel Se­çim­le­ri için baş­vu­ru­da bu­lu­nan AKP Ka­ra­bük Mil­let­ve­ki­li aday aday­la­rı ta­nı­tıl­dı. Top­lan­tı­ya, AKP Ka­ra­bük İl Baş­ka­nı Av. İsmail Al­tı­nöz, il yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri, Yor­tan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Yıl­maz Tir­ya­ki, be­le­di­ye mec­lis üye­le­ri, muh­tar­lar ve par­ti­li­ler ka­tıl­dı. İstik­lal Marşı’nın okun­ma­sı ve saygı du­ru­şun­da bu­lu­nul­ma­sı­nın ar­dın­dan ta­nı­tım top­lan­tı­sı­nın açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı AKP Ye­ni­ce İlçe Baş­ka­nı Yıl­maz Kırık yaptı. Kırık ko­nuş­ma­sın­da, AKP mil­let­ve­ki­li aday aday­la­rı­nı teb­rik ede­rek ba­şa­rı­lar di­le­di. Kırık’ın ar­dın­dan ise İl Baş­ka­nı Av. İsmail Al­tı­nöz de bir ko­nuş­ma ya­pa­rak aday aday­la­rı­na ba­şa­rı di­le­ğin­de bu­lun­du.
Mil­let­ve­ki­li aday aday­la­rı­nın ken­di­le­ri­ni ta­nıt­tı­ğı 2 da­ki­ka­lık kısa ko­nuş­ma­la­rı­nın ar­dın­dan, top­lan­tı sona erdi.