İYİ PARTİ’DE GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

05 Kasım 2022 ta­ri­hin­de ya­pı­lan kong­re­de Hülya Kork­maz baş­kan­lı­ğın­da olu­şan Ye­ni­ce İlçe Teş­ki­la­tı görev bö­lü­mü yaptı.
Geç­ti­ği­miz hafta sonu İlçe Baş­ka­nı Hülya Kork­maz baş­kan­lı­ğın­da top­la­nan yö­ne­tim ku­ru­lun­da ya­pı­lan görev bö­lü­mün­de; MUS­TA­FA DE­RE­BA­SI Si­ya­si İşler Baş­ka­nı, MEH­MET TUR­GUT İlçe Sek­re­te­ri, ATLAN CIBIR Mu­ha­sip, FİKRET ONAN Teş­ki­la­tı Baş­ka­nı, AHMET ODA­BAŞ Kal­kın­ma Po­li­ti­ka­la­rı Baş­ka­nı, KAMİL TA­BA­KOG­LU Ku­rum­sal İliş­ki­ler Baş­ka­nı, NEV­ZAT ABA­OG­LU Hukuk ve Ada­let Po­li­ti­ka­la­rı Baş­ka­nı, İSA ÖREN­LI Seçim İşleri Baş­ka­nı, MAHİR CÖTÜR Ulus­la­ra­ra­sı Po­li­ti­ka­lar baş­kan, ME­LA­HAT EYİ Or­ta­do­ğu Po­li­ti­ka­la­rı baş­ka­nı, EKREM EK­MEKCİ Yerel Yö­ne­tim­ler baş­ka­nı, ŞABAN KA­RA­KAS Eko­no­mi Po­li­ti­ka­la­rı Baş­ka­nı, AB­DUL­LAH ERİŞOĞLU Eği­tim Po­li­ti­ka­la­rı Baş­ka­nı, YAL­ÇIN KAYA Milli Gü­ven­lik Po­li­ti­ka­la­rı Baş­ka­nı, MUSA BAL­ÇIK Top­lum­sal Po­li­ti­ka­la­rı Baş­ka­nı, NAZAN INAM Kadın Po­li­ti­ka­la­rı Baş­ka­nı, ERSOY ACAR STK. İliş­ki­le­ri Baş­ka­nı, MAHİR AY­VA­CIK Türk Dün­ya­sı ve Yurt Dışı Türk­ler­le İliş­ki­le­ri Baş­ka­nı, MAHİR AÇAR, MEH­MET AL­TI­PAR­MAK İlçe Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi ola­rak görev al­dı­lar.
İlçe Baş­ka­nı Hülya Kork­maz, görev da­ğı­lı­mı son­ra­sı ga­ze­ti­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da; “Yö­ne­ti­mi­mi­ze se­çi­len her üye­miz bizim için kıy­met­li­dir. Yö­ne­tim Ku­ru­lun­da görev alan ar­ka­daş­la­rı­mı­zın her bini baş­kan gö­züy­le gö­rü­yo­ruz. 21 yö­ne­tim ku­ru­lu üyesi ar­ka­da­şı­mın al­dık­la­rı un­van­la­rı­nın so­rum­lu­luk­la­rı­nı ye­ri­ne ge­ti­re­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum. En ufak bir kuşku duy­mu­yo­rum. Si­ya­set bir ekip işi­dir. Ben bu si­ya­si ekibi kur­du­ğu­ma ina­nı­yo­rum. Ferdi ola­rak hiç bir zaman ha­re­ket et­me­ye­cez. Bütün üye­le­ri­mi­zin gö­rüş­le­rin­den fay­da­la­na­caz.
Çünkü Ye­ni­ce’miz katı si­ya­set­ten bıktı. Fark­lı gö­rüş­le­re sahip olan­lar dış­la­nı­yor, öte­ki­leş­ti­ri­li­yor. Biz­ler İYİ Parti ola­rak bunu yap­ma­ya­ca­ğız. Hangi gö­rü­şe sahip olur­sa olsun ku­cak­la­yı­cı ola­caz.
De­ğer­li hem­şeh­ri­le­rim;
Ye­ni­ce’de doğ­duk, Ye­ni­ce’de ya­şı­yo­ruz. Ye­ni­ce’nin so­run­la­rı­nı iyi bi­li­yo­ruz. İlçe­mi­zin so­run­la­rı­nı zaman zaman ilçe sek­re­te­ri­miz Meh­met TUR­GUT ka­mu­oyu ile pay­la­şı­yor. İYİ Parti ola­rak Ye­ni­ce’nin so­run­la­rı­nı bilen, çözüm üre­ten, bilgi ve tec­rü­be­ye sahip bir an­la­yış­la in­şal­lah so­rum­lu­luk bize ve­ril­di­ğin­de tek tek ye­ri­ne ge­ti­re­cez.
İYİ Parti ola­rak artık önü­müz açıl­mış­tır. Top­lu­mun her ke­si­mi­ni Par­ti­mi­ze davet edi­yo­rum. Sevgi ve hiz­me­ti esas alan bir yak­la­şım­la, bü­tün­leş­me­yi, mil­le­ti­mi­zin gön­lü­nü fet etmek, rı­za­sı­nı ve du­ası­nı almak için bu­ra­da­yız. Ye­ni­ce’yi se­vi­yo­ruz. Ye­ni­ce’de ya­şa­yan in­san­la­rı SEVİYORUZ. Tüm hal­kı­mı­za da Saygı ve sev­gi­le­ri­mi su­nu­yo­rum.”