ORGANİZE SANAYİ BÖL­GESİ MUS­TA­FA AKAY

Ül­ke­miz­de kamu son yıl­lar­da üre­tim­den tam an­la­mıy­la çe­kil­di. Ka­mu­nun üre­tim­den çe­kil­me­si be­ra­be­rin­de iş­siz­li­ği ge­tir­di. Zon­gul­dak, Ka­ra­bük ve Bar­tın’daki cum­hu­ri­yet ka­za­nım­la­rı tek tek elden çı­ka­rıl­dı. Elden çı­ka­rı­lan te­sis­le­rin ba­zı­la­rı ka­pan­dı, ba­zı­la­rı is­tih­da­mı dü­şür­dü.
Tür­ki­ye’nin Al­man­ya’sı ola­rak bi­li­nen Büyük Zon­gul­dak Hav­za­sı’nda böy­le­ce çöküş baş­la­dı. İşsiz­lik ala­bil­di­ği­ne ar­tır­dı.
Bu alan tam an­la­mıy­la özel sek­tö­re bı­ra­kıl­dı. Ancak, özel sek­tör ula­şı­mı daha rahat , hin­ter­lan­dı daha geniş olan yer­le­ri ter­cih etti.
Böl­ge­miz­de ise, iş­siz­li­ğin azal­tıl­ma­sın­da Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­le­ri bir umut oldu. Özel­lik­le Çay­cu­ma’da açı­lan or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­si iş­siz­li­ğin dü­şü­rül­me­sin­de büyük katkı sağ­la­dı.
Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si, il­çe­miz­de çok az dil­len­di­ril­di. AKP İlçe Baş­ka­nı Yıl­maz Kırık, bu ko­nu­yu dile ge­tir­di ve açı­la­bil­me­si ko­nu­sun­da çaba gös­ter­di.
Ancak, bu­gü­ne kadar bir sonuç elde edi­le­me­di. Ye­ni­ce Ga­ze­te­si, bu ko­nu­da bir ön­ce­ki sa­yı­sın­da güzel bir haber yaptı. Bu ha­be­re, mut­la­ka yanıt ve­ril­me­li ve il­çe­miz için önem ta­şı­yan bu konu gün­dem­den dü­şü­rül­me­me­li­dir.