PAZAR GÜNÜ YENİCE’DE FUTBOL ŞÖLENİ YAŞANACAK

PAZAR günü Ye­ni­ce Şehir Stad­yu­mu iki önem­li maça ev sa­hip­li­ği ya­pa­cak. Önce Tür­ki­ye Mas­ter­ler ve Ve­te­ran­lar Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu (TMVFL) Batı Ka­ra­de­niz Ligi’nde mü­ca­de­le eden Ka­ra­bük Yaşa ve Yaşat Ve­te­ran­lar Ku­lü­bü ile Ak­ça­ko­ca Göksü Va­te­ran­lar ara­sın­da saat 12.00’da oy­na­na­cak.
Ar­dın­dan da ligin bi­rin­ci haf­ta­sın­da Ka­ra­bük’te 3 Ni­sans­por’u 4-0’la ge­çe­rek haf­ta­yı 3 pu­an­la ka­pa­tan Ye­ni­ce Ce­be­cis­por Ka­ra­bük Demir Çe­liks­por ile saat 14.30’da karşı kar­şı­ya ge­lecek. Ka­ra­büks­por’un düş­tü­ğü eko­no­mik sı­kın­tı ne­de­niy­le al­ter­na­tif ola­rak ku­ru­lan Ka­ra­bük Demir Çelik ile Ye­ni­ce Ce­be­cis­por ara­sın­da­ki maçın çe­kiş­me­li geç­me­si bek­le­ni­yor.
Ce­be­cis­por Külüp Baş­ka­nı Rasim Kökçü, “Pazar günü il­çe­miz­de güzel bir fut­bol şö­le­ni ola­cak. Hem ve­te­ran­lar ara­sın­da­ki maç, hem de Ye­ni­ce Ce­be­cis­por ile Ka­ra­bük Demir Çe­liks­por ara­sın­da­ki maça tüm fut­bol se­ver­le­ri bek­li­yor ve des­tek is­ti­yo­ruz.” dedi.