TURİZM MUS­TA­FA AKAY

Gü­nü­müz Tür­ki­ye’sinde is­tih­dam ko­nu­sun­da en kap­sam­lı ve yay­gın sek­tör tu­rizm sek­tö­rü­dür. Sa­na­yi­ye yö­ne­lik sek­tör­de bir işçi için mil­yar­lar­ca li­ra­lık ya­tı­rım yap­mak ge­re­ke­bi­lir.
Oysa, hiz­met sek­tö­rün­de bu çok daha düşük ma­li­yet­le ger­çek­leş­ti­ri­le­bi­lir. Hiz­met sek­tö­rü­nün en önem­li ayağı da tu­rizm iş­let­me­le­ri­dir.
Kü­re­sel­leş­me ma­sal­la­rıy­la uyu­tu­lan Tür­ki­ye’mizde artık dev­let bu ya­tı­rım­la­rı yap­mı­yor. Elini aya­ğı­nı çekti. Mev­cut­lar da çerez pa­ra­sı­na yan­daş­la­ra peş­keş çe­ki­li­yor. Bu üre­tim­siz­lik de­mek­tir büyük öl­çü­de. Çev­re­miz­de­ki dev­let ya­tı­rım­la­rı­nın dünü ile özel sek­tör­de­ki bu­gü­ne ba­kar­sak me­se­le an­la­şı­lır. 400 ki­şi­lik dev­let iş­let­me­le­ri artık ye­ri­ni 30-35 ki­şi­lik atöl­ye­le­re bı­rak­mış­lar­dır.
Dev­let artık elini aya­ğı­nı çek­ti­ği için bu tür ya­tı­rım­la­rın özel sek­tör ta­ra­fın­dan ya­pıl­ma­sı ge­re­kir. Özel sek­tör de eğer yerli de­ğil­se, hin­ter­lan­dı dar olan bu yer­le­re gel­mi­yor. Yer­li­nin de gücü belli. Tam an­la­mıy­la ser­ma­ye bi­ri­ki­mi sağ­la­na­ma­dı­ğın­dan küçük öl­çek­li iş­let­me­ler­le ye­tin­mek zo­run­da­yız. On­la­rın sağ­la­dı­ğı is­tih­dam da or­ta­da. Özel ve güzel sek­tör ne yazık ki, yük­sek katma değer sağ­la­ya­cak yö­re­le­ri ter­cih et­ti­ğin­den bu­ra­la­ra düş­mü­yor.
O zaman ne ya­pa­ca­ğız?
Ya­pa­ca­ğı­mız iş, tu­riz­mi ön plana çı­kar­mak ve bu alan­da ya­tı­rım­la­rı teş­vik etmek ol­ma­lı­dır.
Ye­ter­li ol­ma­sa bile bir tu­rizm olayı ge­li­şi­yor Ye­ni­ce’mizde. Şeker Kan­yo­nu ile baş­la­yan ha­re­ket ge­niş­le­ye­rek ve ge­li­şe­rek sü­rü­yor. Kay­ma­kam­lı­ğın ve be­le­di­ye­nin bu yön­de­ki ça­ba­la­rı öv­gü­ye değer. Hele hele Kay­ma­kam­lı­ğın Şeker Kan­yo­nu için yap­tır­dı­ğı pro­je­nin BAKKA’dan onay al­ma­sı süper bir olay. Ay­rı­ca, üç pro­je­nin kabul gör­me­si de se­vin­di­ri­ci bir ge­liş­me­dir.
Ye­ni­ce’de iş­siz­li­ği ön­le­yecek ve kal­kın­ma­yı sağ­la­ya­cak gö­rü­nür­de bir tek tu­rizm ol­gu­su var eli­miz­de. Ye­ni­ce­li de bu yön­de­ki ça­ba­la­ra omuz ver­me­li ve şeh­rin ge­li­şi­mi­ne katkı sağ­la­ma­lı­dır.