Günlük Arşiv: 30 Temmuz 2019

PAZAR GÜNÜ YAPILDI

ÇELTİK Köyü Muh­tar­lı­ğı ve Ko­ope­ra­ti­fi ta­ra­fın­dan her yıl ge­le­nek­sel ola­rak dü­zen­le­nen 6. Çel­tik Köyü Gök­te­pe Şen­lik­le­ri Gök­te­pe Yay­la­sı’nda ya­pıl­dı. Şen­li­ğe, Ka­ra­bük Mil­let­ve­ki­li Cum­hur Ünal, Ye­ni­ce Kay­ma­ka­mı Mu­ham­med Ev­li­ce, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Zeki Çaylı, STK baş­kan­la­rı, si­ya­si ilçe baş­kan­la­rı ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı. Kur’an-ı Kerim ti­la­ve­ti ile baş­la­yan Gök­te­pe Şen­lik­le­ri açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı Çel­tik …

Devamını

“Yalan haber rüzgarı devam ediyor”

YENİCE Be­le­di­ye Baş­ka­nı Zeki Çaylı, Ka­ra­bük’teki bir haber si­te­sin­de ya­yın­la­nan haber üze­ri­ne yap­tı­ğı açık­la­ma­da; ““Yalan haber rüz­ga­rı devam edi­yor” dedi. Çaylı, ya­zı­lı açık­la­ma­sın­da şun­la­rı söy­le­di; “Basın men­sup­la­rı­nın bi­rin­ci ilk’eleri va­tan­daş­la­rı­mı­zı ve oku­yu­cu­la­rı­nı doğru bil­gi­len­dir­mek ol­ma­lı diye dü­şü­nü­yo­ruz. 31 Mart Ma­hal­li İda­re­ler se­çim­le­ri ön­ce­sin­de aşırı ta­lep­le­ri­ni kar­şı­la­ma­dı­ğı­mız sözde basın men­sup­la­rı bizi …

Devamını

TOBB BATI KARADENİZ BÖLGE TEMSİLCİLİĞİNE SEÇİLDİ

TOBB (Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği) ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen 10 böl­ge­de TOBB İl Kadın Gi­ri­şim­ci­ler Ku­ru­lu İcra Ko­mi­te­si Baş­kan­la­rı ara­sın­da bölge tem­sil­ci­li­ği se­çim­le­ri ger­çek­leş­ti­ril­di. Se­çim­ler son­ra­sın­da TOBB Ka­ra­bük Kadın Gi­ri­şim­ci­ler İcra Ko­mi­te­si Baş­ka­nı Nuray Alp­bo­ğa Batı Ka­ra­de­niz Bölge Tem­sil­ci­si se­çil­di. 3. Bölge olan Batı Ka­ra­de­niz bölge tem­sil­ci­li­ği için Ka­ra­bük, Amas­ya, Bar­tın, …

Devamını

“En büyük so­ru­nu­muz iş­siz­lik, bir diğer konu ise Fil­yos Li­ma­nı”

CHP Ka­ra­bük Mil­let­ve­ki­li Dr. Hü­se­yin Avni Aksoy dü­zen­le­di­ği basın top­lan­tı­sı ile bir yıl­lık ça­lış­ma­la­rı­nı de­ğer­len­dir­di. Ya­sa­ma fa­ali­yet­le­ri­nin ya­nın­da, Ka­ra­bük’ün ko­nu­la­rı­nı da ya­kın­dan takip et­ti­ği­ni be­lir­ten Aksoy; “Ka­ra­bük’ün en önem­li so­ru­nu iş­siz­lik, ikin­ci sı­ra­da Fil­yos Li­ma­nı, üçün­cü sı­ra­da ise sağ­lık­ta­ki kad­ro­laş­ma ve di­ra­yet­siz yö­ne­tim­ler se­be­biy­le hasta mağ­du­ri­ye­ti” dedi Mu­ha­le­fet par­ti­si­ne men­sup …

Devamını

SALİME KAYRAKCI

KASTAMONU ARAÇ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP, YENİCE MERKEZ MAHALLESİ MENDERES CADDESİ NO :51 /4’DE İKAMET EDEN YENİCE’MİZİN İLK PASTANE İŞLETMECİLİĞİ YAPAN MERHUM SÜLEYMAN KARACA’NIN KAYINVADESİ, FATMA GÜL KARACA’NIN ANNESİ, ARAÇ BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ İREM YASEMİN SAVAŞ, İSMAİL KARACA, SONER KARACA’NIN ANNEANNELERİ HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR. CENAZESİ  (29.07.2019 PAZARTESİ GÜNÜ) KASTAMONU İLİ ARAÇ …

Devamını

HACI PENPE ÖZGÜN

YENİCE HİSAR KÖYÜ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP, MERKEZ MAHALLESİ HANYANI CADDESİ NO :2 /5’DE İKAMET EDEN İZZET ve SIDIKA KIZI, HACI CEMAL ÖZGÜN EŞİ, HACI PENPE ÖZGÜN (01.03.1943 DOĞUMLU) HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR. CENAZESİ  (28.07.2019 PAZAR GÜNÜ) YENİCE MERKEZ CAMİDE ÖĞLE NAMAZINA MÜTEAKİP KILINACAK CENAZE NAMAZINDAN SONRA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAKTIR. EŞİ HACI …

Devamını

HACI SAFİYE ALBAŞ

YENİCE SATUK KÖYÜ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP,  SATUK KÖYÜ UZUMKUM MEVKİ NO :5 /4’DE İKAMET EDEN HÜSEYİN ve ZEYNEP KIZI, MERHUM İSMAİL ALBAŞ (APPAZ) EŞİ, SATUK KÖYÜ MUHTARIMIZ ORHAN ALBAŞ’IN ANNESİ SAFİYE ALBAŞ (02.03.1940 DOĞUMLU) HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR.CENAZESİ  (28.07.2019 PAZAR GÜNÜ) YENİCE SATUK KÖYÜ UZUMKUM MAHALLESİ CAMİİNDE ÖĞLE NAMAZINA MÜTEAKİP KILINACAK …

Devamını

OSMAN ÇOBAN

YENİCE KEYFALLAR KÖYÜ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP, KEYFALLAR KÖYÜ BEZİRCİLER KÜME EVLERİ NO:11 /1’DE İKAMET EDEN HALİL ve İHSANE OĞLU, NARKADIN ÇOBAN EŞİ, MADEN EMEKLİSİ OSMAN ÇOBAN (18.01.1940 DOĞUMLU) HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR. CENAZESİ   (27.07.2019 CUMARTESİ GÜNÜ) YENİCE KEYFALLAR KÖYÜ BEZİRCİLER MAHALLESİ CAMİİNDE ÖĞLE NAMAZINA MÜTEAKİP KILINACAK CENAZE NAMAZINDAN SONRA SON YOLCULUĞUNA …

Devamını