Aylık Arşiv: Ağustos 2019

KENAN AKBIYIK

YENİCE GÜNEY KÖYÜ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP, YENİCE İSMETPAŞA MAHALLESİ KADILAR KÜME EVLERİ NO:14/1’DE İKAMET EDEN MERHUM NURİ ve MÜNEVVER OĞLU NERİMAN AKBIYIK EŞİ MADEN EMEKLİSİ KENAN AKBIYIK (15.04.1948 DOĞUMLU) HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR. CENAZESİ  (28.08.2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ) YENİCE MERKEZ CAMİDE ÖĞLE NAMAZINA MÜTEAKİP KILINACAK CENAZE NAMAZINDAN SONRA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAKTIR. EŞİ …

Devamını

SABAHATTİN GÖKTAŞ

YENİCE IBRICAK KÖYÜ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP,  IBRICAK KÖYÜ MERKEZ KÜME EVLERİ NO:5/A’DA İKAMET EDEN İSMAİL ve AYİŞE OĞLU, MERHUM ZAHİRE GÖKTAŞ EŞİ DDY. EMEKLİSİ SABAHATTİN GÖKTAŞ (18.04.1935 DOĞUMLU) HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR. CENAZESİ  (28.08.2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ) IBRICAK KÖYÜ MERKEZ CAMİDE ÖĞLE NAMAZINA MÜTEAKİP KILINACAK CENAZE NAMAZINDAN SONRA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAKTIR. EŞİ …

Devamını

SU SÖ­ZÜ­NÜN TU­TUL­MA­SI­NI İSTİYOR­LAR

İLÇEMİZ Yor­tan Bel­de­si ana su şe­be­ke­sin­den bazı köy­le­re seçim za­ma­nı ve­ri­len su sö­zü­nün ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si is­te­ni­yor. Köy sa­kin­le­ri, seçim za­ma­nı Yor­tan ana su şe­be­ke­sin­den Sa­ray­köy, Ka­dı­köy, Hü­se­yin­be­yoğ­lu ve Ak­man­lar Köy­le­ri­ne su ve­ri­le­ce­ği sö­zü­nün ve­ril­di­ği­ni, ara­dan geçen süre zar­fın­da bu ko­nu­da en ufak bir ça­lış­ma ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ti­yor­lar. Yurt­taş­lar, ve­ri­len bu söz­le­rin ye­ri­ne …

Devamını

“On yıl­dır küs­tür­mek için her şeyi yap­tılar”

ŞEKER Kan­yo­nu’ndaki Yeşil Vadi Te­sis­le­ri­nin müs­te­ci­ri Ni­za­met­tin Tom, “On yıl­dır bizi küs­tür­mek için her şeyi yap­tı­lar” dedi. Köy­le­re Hiz­met Gö­tür­me Bir­li­ği ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “Saklı Cen­ne­tin Yolu/Şeker Kan­yo­nu” adı al­tın­da dü­zen­le­nen şen­lik­le­rin Şeker’de değil, Satuk’ta ya­pıl­ma­sı üze­ri­ne ko­nuy­la il­gi­li bilgi veren Ni­za­met­tin Tom, “Biz, bu­ra­ya her ay 10 bin lira kira …

Devamını

İMAM VERİLMESİ İSTENİYOR

İLÇEMİZİN bazı köy­le­rin­de­ki ca­mi­ler­de imam ol­ma­dı­ğın­dan şi­ka­yet edi­li­yor. Yurt­taş­la­rın ga­ze­te­mi­ze ge­le­rek ver­dik­le­ri bil­gi­ye göre, ca­mi­le­rin­de imam ol­ma­yan yurt­taş­lar İlçe Müf­tü­lü­ğü’ne mü­ra­ca­at ede­rek cuma gün­le­ri için imam ta­le­bin­de bu­lu­nu­yor­lar. Yurt­taş­lar ve­ri­len imam­la­rı da kendi ar­a­la­rın­da para top­la­ya­rak tu­tuk­la­rı taksi ile ge­ti­rip, gö­tü­rü­yor­lar. Yurt­taş­lar, bu sı­kın­tı­la­rın ya­şan­ma­ma­sı için ca­mi­le­ri­ne kad­ro­lu imam ve­ril­me­si­ni …

Devamını

YOL VE ÇÖP SO­RU­NU

İLÇEMİZ De­ğir­men­ya­nı Kö­yün­de yol ve çöp so­ru­nu ol­du­ğu ileri sü­rü­lü­yor. Köy sa­kin­le­ri­nin ver­dik­le­ri bil­gi­ye göre, Kur­ban Bay­ra­mı’nda yağan yağ­mur son­ra­sı De­ğir­men­ya­nı Kö­yü­nün Ka­dı­oğ­lu ve Er­fey­li ma­hal­le­le­ri­nin ana ve ara yol­la­rı ta­ma­men bo­zul­du. Sel su­la­rı yol­la­rı tah­rip eder­ken, her­han­gi bir ça­lış­ma da ya­pıl­ma­dı. Köy­lü­ler, yol­la­rı­nın biran önce ya­pıl­ma­sı­nı is­ti­yor­lar. Öte yan­dan, …

Devamını

SEZAİ KOÇ GA­ZE­TEMİZİ ZİYARET ETTİ

ADIM adım Sı­la ­Yo­lu Av­ru­pa Yolu Euro Türk Asist Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Sezai Koc ve Ka­ra­bük’ten dün­ya­ya yayın yapan BRTV Te­le­viz­yo­nu Al­man­ya Tem­sil­ci­si hem­şe­ri­miz Ali İnan ga­ze­te­mi­zi zi­ya­ret et­ti­ler. Geç­ti­ği­miz cu­mar­te­si günü il­çe­mi­ze gelen Koç ve İnan ga­ze­te­miz ya­zı­iş­le­ri ça­lı­şan­la­rı ile bir süre soh­bet et­ti­ler. Adım adık Sı­la ­Yo­lu Prog­ra­mı Ya­pım­cı­sı ve …

Devamını

“ŞENLİKLER­DE EMEĞİ GE­ÇEN­LE­RE TE­ŞEK­KÜR EDİYORUM”

AKP Ye­ni­ce İlçe Baş­ka­nı Yıl­maz Kırık, geç­ti­ği­miz hafta sonu ya­pı­lan ‘Saklı Cen­ne­tin Yolu Şeker Kan­yo­nu’ şen­lik­le­rin­de emeği ge­çen­le­re te­şek­kür et­ti­ği­ni açık­la­dı. Kırık, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da şun­la­rı söy­le­di; “23 Ağus­tos 2019 Cuma günü Satuk köyü, 24 Ağus­tos Cu­mar­te­si günü de İlçe mer­ke­zin­de dü­zen­le­nen ‘Saklı Cen­ne­tin Yolu Şeker Kan­yo­nu’ Şen­lik­le­rin­de emeği …

Devamını

10. YENİCE KUPASI DAĞ BİSİKLET YARIŞLARI YAPILDI

YENİCE Kay­ma­kam­lı­ğı, Ye­ni­ce Be­le­di­ye­si ve Tür­ki­ye Bi­sik­let Fe­de­ras­yo­nu Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ve bu yıl Ulu­sal bazda or­ga­ni­ze edi­len 10. Ulu­sal Ye­ni­ce Ku­pa­sı Dağ Bi­sik­let ya­rış­la­rı pazar günü ya­pıl­dı. Ih­la­mur Teras ve Ya­zı­köy gü­zer­gah­la­rı ara­sın­da ya­pı­lan ve ül­ke­mizdeki dört dağ bi­sik­let ya­rı­şı­nın ya­pıl­dı­ğı yer­ler­den bi­ri­si olan Ye­ni­ce ya­rış­la­rı­na çe­şit­li il­ler­den top­lam 170 …

Devamını