Günlük Arşiv: 20 Ağustos 2019

ŞADİYE GÖKTAŞ

YENİCE IBIRCAK KÖYÜ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP, IBRICAK KÖYÜNDE İKAMET EDEN MERHUM İSTİKLAL SAVAŞI GAZİSİ HASAN MISIRLI ve FERZANE MISIRLI KIZI İLYAS GÖKTAŞ EŞİ, YENİCE ORMAN İŞLETMESİ MEMURLARINDAN KATİP BURHAN GÖKTAŞ’IN ANNESİ ŞADİYE GÖKTAŞ (07.08.1938 DOĞUMLU) HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR. CENAZESİ (20.08.2019 SALI GÜNÜ) YENİCE IBIRCAK KÖYÜ MERKEZ CAMİDE ÖĞLE NAMAZINA MÜTEAKİP …

Devamını

KEMAL YILMAZ

YENİCE İSMETPAŞA MAHALLESİ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP, İSMETPAŞA MAHALLESİ KADILAR KÜME EVLERİ NO:21/2’DE İKAMET EDEN MERHUM TEVFİK ve ZEKİYE OĞLU EMİNE YILMAZ EŞİ YENİCE DEVLET HASTANESİ PERSONELİ ERCAN YILMAZ’IN BABASI UZUN ve KOCA KEMAL LAKABI İLE BİLİNEN ESKİ SÖFÖRLERDEN KEMAL YILMAZ (20.09.1942 DOĞUMLU) HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR. CENAZESİ  (19.08.2019 PAZARTESİ GÜNÜ) YENİCE …

Devamını

ZEYNEP KIRIŞ

YENİCE GÖKBEL KÖYÜ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP, KARABÜK’ TE İKAMET EDEN MERHUM ALİ ve AYŞE KIZI MERHUM TEVFİK KIRIŞ EŞİ GELİN ZEYNEP LAKABI İLE TANINAN ZEYNEP KIRIŞ (DOĞUMLU) HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR. CENAZESİ (18.08.2019 PAZAR GÜNÜ) YENİCE GÖKBEL KÖYÜ KIRIŞLAR MAHALLESİ CAMİİNDE ÖĞLE NAMAZINA MÜTEAKİP KILINACAK CENAZE NAMAZINDAN SONRA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAKTIR. …

Devamını

PAZAR GÜNÜ YAPILACAK

İLÇEMİZDE ge­le­nek­sel ola­rak ya­pı­lan 10. Ye­ni­ce Ku­pa­sı Ulu­sal Dağ Bi­sik­let Ya­rış­la­rı 25 Ağus­tos 2019 Pazar günü ya­pı­la­cak. Ye­ni­ce Kay­ma­kam­lı­ğı ve Ye­ni­ce Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len ge­le­nek­sel bi­sik­let ya­rış­la­rı­na ül­ke­miz­den ve yurt­dı­şın­dan bi­sik­let­çi­ler ka­tı­la­cak. 25 Ağus­tos 2019 Pazar günü saat 09.30’da Ih­la­mur Teras’tan ve­ri­lecek start ile baş­la­ya­cak ya­rış­lar son­ra­sın­da saat 15.30’da …

Devamını

CUMA-CUMARTESİ GÜNLERİ YAPILACAK

İLÇEMİZDE daha ön­ce­ki yıl­lar­da geniş ka­tı­lım sağ­la­na­rak ya­pı­lan şen­lik­ler, bu yıl de­ği­şik boyut ka­zan­dı. Çel­tik Köyü Muh­ta­rı Sezai Çoban’ın ge­le­nek­sel hale ge­tir­di­ği Gök­te­pe Şen­lik­le­ri­nin ar­dın­dan geç­ti­ği­miz hafta sonu da Yor­tan Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan bir şen­lik dü­zen­len­di. Bu şen­li­ğin ar­dınr­dan Muh­tar­lar Der­ne­ği ön­cü­lü­ğün­de bu hafta sonu da ‘Saklı cen­ne­tin yolu, Şeker Kan­yo­nu’ …

Devamını

Ga­ze­te­ci­ler Gazetemizi zi­ya­ret etti

ÇANAKKALE ve Ko­ca­eli’de ga­ze­te­ci­lik mes­le­ği­ni sür­dü­ren ga­ze­te­ci­ler Ye­ni­ce’yi zi­ya­ret etti. Ça­nak­ka­le’de Bay­ra­miç Haber Ga­ze­te­si Yazı İşleri Mü­dü­rü Zey­nep Efe Negiş ve ga­ze­te­nin sayfa edi­tö­rü Ba­ha­dır Meh­met Negiş, Spo­rand Der­gi­si İmti­yaz Sa­hi­bi Gönül Efe, Ko­ca­eli’de bir dönem ga­ze­te­ci­lik yapan Se­mi­ha Lavas Özkol ve eşi Ersin Özkol, İhlas Haber Ajan­sı Rusya Mu­ha­bi­ri …

Devamını

“Şeker Şen­li­ği Şeker’de ya­pı­lır­sa anlam ka­za­nır”

İL Genel Mec­li­si Baş­ka­nı Hasan Yıl­dı­rım, İl Genel Mac­li­si Üyesi Recep Tetik ve Muh­tar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Ertan Özgü’den olu­şan ko­mi­te ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “Saklı Cen­ne­tin Yolu/ Şeker Kan­yo­nu Şen­lik­le­ri” nin Satuk Köyü Uzun­kum Ma­hal­le­si’nde ya­pı­la­ca­ğı du­yu­ru­su üze­ri­ne Ye­ni­ce Plat­for­mu Söz­cü­sü Mus­ta­fa Akay, bir açık­la­ma yaptı. Akay, “Ye­ni­ce’nin marka ismi ol­ma­sı için …

Devamını