Günlük Arşiv: 16 Ağustos 2019

ATATÜRK MAHALLESİ’NDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

İLÇEMİZ Ata­türk Ma­hal­le­si Çay sem­tin­de bay­ra­mın bi­rin­ci günü şehit Celal Hatıl’ın ba­ba­sı Meh­met Hatıl’a ait evde çıkan yan­gın semt sa­kin­le­ri­ni kor­kut­tu. Ata­türk Ma­hal­le­si Çay sem­tin­de bi­ti­şik nizam afet ko­nut­la­rın­dan olan Meh­met Hatıl’a ait evde bay­ra­mın bi­rin­ci günü henüz be­lir­le­ne­me­yen bir ne­den­le odun­luk kıs­mın­dan yan­gın çıktı. Yan­gı­na Ye­ni­ce Be­le­di­ye­si ve Orman …

Devamını

İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

İLÇEMİZ Men­de­res Ma­hal­le­si Ça­vuş­lar sem­tin­de ka­na­li­zas­yon so­ru­nu ya­şa­nı­yor. Ça­vuş­lar semti sa­kin­le­ri­nin ver­dik­le­ri bil­gi­ye göre, ca­mi­nin alt ta­ra­fın­da bu­lu­nan ev­le­rin ka­na­li­zas­yon­la­rı yak­la­şık 150 metre açık­tan akı­yor. Açık­tan akan ka­na­li­zas­yon insan sağ­lı­ğı­nı da teh­dit edi­yor. Ça­vuş­lar Ma­hal­le­si sa­kin­le­ri yazın bal­kon­la­rın­da ka­na­li­zas­yon ko­ku­sun­dan otu­ra­ma­dık­la­rı­nı, bu du­ru­ma çözüm bu­lun­ma­sı­nı is­ti­yor­lar. Be­le­di­ye yet­ki­le­ri­nin daha önce …

Devamını

YORTAN BELEDİYESİ 17 AĞUSTOS’TA YAPILACAK

İLÇEMİZİN tek bel­de­si Yor­tan’da yarın Be­le­di­ye ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen şen­lik­ler ya­pı­la­cak. Yor­tan Be­le­di­ye­si Şen­lik­le­ri adı al­tın­da ya­pı­la­cak et­kin­li­ğin star­tı 17 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 11.00’da ve­ri­lecek ve saat 21.00’da sona erecek. Gün­düz prog­ra­mın­da yerel sa­nat­çı­lar ile çe­şit­li et­kin­lik­le­rin ya­pı­la­ca­ğı prog­ram­da akşam saat 18.45’den iti­ba­ren Sevgi Petek ve Ra­ma­zan Çelik sahne …

Devamını

“BU YIL ÖĞRENCİ SAYIMIZ 200’Ü GEÇECEKTİR”

YENİCE Yük­se­ko­kul Yap­tır­ma ve Ya­şat­ma Der­ne­ği Basın söz­cü­sü M. Temel De­re­ba­şı, yeni eği­tim ve öğ­re­tim yı­lı­nın baş­la­ma­sı­na kısa bir süre kal­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, bu yıl Yük­se­ko­ku­lun ka­pa­si­te­si­nin tamam dol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, ge­lecek öğ­ren­ci­le­rin yurt so­ru­nu ya­şa­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti. De­re­ba­şı, üç bö­lüm­de bu yıl 200’den fazla öğ­ren­ci­nin eği­tim ve öğ­re­nim gö­re­ce­ği­ni be­lir­te­rek, il­çe­mi­ze …

Devamını

BELGE VERİLDİ

HALK Eği­ti­mi Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğü ile İlçe Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü’nün iş­bir­li­ğin­de ger­çek­leş­ti­ri­len 32 sa­at­lik Süt Hij­ye­ni Kursu belge da­ğı­tım tö­re­ni Tır Köyü Güney Or­ta­oku­lu’nda ya­pıl­dı. Tö­re­ne, Kay­ma­kam Mu­ham­med Ev­li­ce, İl Tarım ve Orman Mü­dü­rü Çetin Ay­va­lık, İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü İsmail Özden, İlçe Tarım ve Orman Mü­dü­rü Hakan Yıl­maz, Halk …

Devamını

BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ YAPILDI

RAMAZAN bayramında Kaymakam Muhammet Evlice’nin askerliği nedeniyle yapılamayan toplu bayramlaşma töreni Kurban bayramının ikinci günü Şehit Er Celal Hatıl Parkı’nda yapıldı. Burada yapılan bayramlaşma törenine, Kaymakam Muhammet Evlice, Belediye Başkanı Zeki Çaylı, siyasi partilerin temsilcileri, il genel meclis üyeleri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ile yurttaşlar katıldı.

Devamını

SIFIR ATIK KONUSUNDA HALK BİLGİLENDİRİLMELİ

SIFIR Atık pro­je­si doğ­rul­tu­sun­da şeh­rin belli nok­ta­la­rı­na atık ku­tu­la­rı ko­nul­du. Yurt­taş­lar­dan, atık­la­rı­nı bu ku­tu­la­ra at­ma­la­rı is­te­ni­yor.İlçe mer­ke­zin­de­ki çok şu­be­li mar­ket­le­rin ön­le­ri­ne de daha ön­ce­den fark­lı bi­çim­de bi­rik­tir­me ku­tu­la­rı ko­nul­muş­tu. Bu ku­tu­la­ra sa­de­ce am­ba­laj ar­tık­la­rı ve kağıt ürün­le­ri atı­la­bi­li­yor. İlçe mer­ke­zin­de dört adet ola­rak ko­nu­lan ku­tu­lar­dan ma­hal­le­ler­de ise bu­lun­mu­yor. Bu proje …

Devamını