Günlük Arşiv: 22 Temmuz 2022

ÇOCUK DOKTORU İSTENİYOR

İLÇEMİZ Dev­let Has­ta­ne­si’ne çocuk dok­to­ru ata­ma­sı ya­pıl­ma­sı is­te­ni­yor. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’nın Per­so­nel Da­ğı­lım Cet­ve­lin­de kad­ro­su açık bu­lu­nan çocuk dok­to­ru­nun atan­ma­sıy­la bir­lik­te has­ta­ne­nin iş­le­vi­nin de ar­ta­ca­ğı­nı be­lir­ten yurt­taş­lar, bu ata­ma­nın biran önce ger­çek­leş­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ti­yor­lar. Has­ta­ne baş­he­ki­mi Da­hi­li­ye Uz­ma­nı Dr. Hasan Özkan’ın öz­ve­ri­li ça­lış­ma­la­rı ile önem­li bir yere sahip olan Ye­ni­ce Dev­let …

Devamını

AYÇİÇEK TARLASINI OTLAR SARDI

ZİRAAT Odası’nın teşvikiyle Atatürk Mahallesi Ada mevkiinde ekilen Ayçiçek fidanları boy atmaya başladı. Ancak, geçtiğimiz günlerde yağan aşırı yağmurlardan sonra her tarafı otlar sardı. İlimizde, Eskipazar’dan bir hafta sonra 21 Mayıs’ta yapılan ekimde, fidanların toprağı sevdiği görüldü. Boyları neredeyse iki metreye yaklaşan fidanların büyük bölümü de meyve vermeye hazır hale …

Devamını