Aylık Arşiv: Kasım 2022

YAŞAR DEĞİRMENCİ

YENİCE ABDULLAHOĞLU KÖYÜ MERKEZ MAHALLESİ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP, ABDULLAHOĞLU KÖYÜ MERKEZ KÜME EVLERİ NO:1’DE İKAMET EDEN MERHUM MUSTAFA ve MERHUME ASİYE OĞLU, MERHUME SATI DEĞİRMENCİ EŞİ, YAŞAR DEĞİRMENCİ (16.06.1945 DOĞUMLU) HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR. CENAZESİ  (28.11.2022 PAZARTESİ GÜNÜ) ABDULLAHOĞLU KÖYÜ MERKEZ CAMİİNDE ÖĞLE NAMAZINA MÜTEAKİP KILINACAK CENAZE NAMAZINDAN SONRA SON YOLCULUĞUNA …

Devamını

HANİFE ÇALIŞ

YENİCE KAYAARKASI KÖYÜ HALAMANOĞLU MAHALLESİ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP,  HALAMANOĞLU KÜME EVLERİ NO:17/2’DE İKAMET EDEN MERHUM ALİ OSMAN ve MERHUME ASİYE KIZI, MERHUM DURSUN ÇALIŞ EŞİ, HANİFE ÇALIŞ (11.01.1942 DOĞUMLU) HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR. CENAZESİ  (25.11.2022 CUMA GÜNÜ) HALAMANOĞLU CAMİİNDE CUMA NAMAZINA MÜTEAKİP KILINACAK CENAZE NAMAZINDAN SONRA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAKTIR. EŞİ MERHUM …

Devamını

İYİ PARTİ’DE GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

05 Kasım 2022 ta­ri­hin­de ya­pı­lan kong­re­de Hülya Kork­maz baş­kan­lı­ğın­da olu­şan Ye­ni­ce İlçe Teş­ki­la­tı görev bö­lü­mü yaptı. Geç­ti­ği­miz hafta sonu İlçe Baş­ka­nı Hülya Kork­maz baş­kan­lı­ğın­da top­la­nan yö­ne­tim ku­ru­lun­da ya­pı­lan görev bö­lü­mün­de; MUS­TA­FA DE­RE­BA­SI Si­ya­si İşler Baş­ka­nı, MEH­MET TUR­GUT İlçe Sek­re­te­ri, ATLAN CIBIR Mu­ha­sip, FİKRET ONAN Teş­ki­la­tı Baş­ka­nı, AHMET ODA­BAŞ Kal­kın­ma Po­li­ti­ka­la­rı …

Devamını

MENDERES’DEKİ GÖÇEN YOL HALEN YAPILMADI

İLÇEMİZDE Ha­zi­ran ayı­nın son gün­le­rin­de ya­şa­nan selin üze­rin­den 5 aya yakın bir süre geç­ti­ği­ni be­lir­ten yurt­taş­lar, Men­de­res Ma­hal­le­si Os­man­bey­ler semti yo­lun­da mey­da­na gelen gö­çük­te hiç bir ça­lış­ma ya­pıl­ma­dı­ğı­nı be­lir­ti­yor­lar. Yurt­taş­lar, olası bir yağ­mur­da yolun ta­ma­men ula­şı­ma ka­pa­na­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ti­yor­lar ve be­le­di­ye­nin biran önce bu­ra­da ça­lış­ma yap­ma­sı­nı is­ti­yor­lar. Be­le­di­ye yet­ki­li­le­ri­nin Men­de­res Ma­hal­le­si’ne …

Devamını

2023 YILI BÜTÇESİ 140 MİLYON TL OLARAK ONAYLANDI

KA­RA­BÜK İl Genel Mec­li­sin­de, 20 gün bo­yun­ca bir­çok gün­dem mad­de­si­ele alı­na­rak 2023 yılı büt­çe­si­nin gö­rü­şül­dü­ğü Kasım ayı top­lan­tı­la­rı sona erdi. İl Genel Mec­lis Baş­ka­nı Ahmet Sözen baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­le­şen Kasım ayı top­lan­tı­sı­nın son otu­ru­mun­da, Ka­ra­bük İl Özel İda­re­si’nin 2023 yılı büt­çe­si 140 Mil­yon TL ola­rak oy bir­li­ği ile kabul edil­di. Top­lan­tı­da, …

Devamını

HAYRİYE YİRMİBEŞ

YENİCE YİRMİBEŞLER MAHALLESİ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP,  YİRMİBEŞLER MAHALLESİ RAUF KOYMATCIK CADDESİ NO:15/A’DA İKAMET EDEN MERHUM İSMAİL ve MERHUME AZİZE KIZI, MERHUM MUSTAFA YİRMİBEŞ EŞİ, YENİCE BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ DAVUT YİRMİBEŞ İLE YİRMİBEŞLER MAHALLESİ MUHTARI BİRSEN YİRMİBEŞ YAYLI VE  GÜLTEN ALİMOĞLU’NUN ANNESİ HAYRİYE YİRMİBEŞ (11.11.1936 DOĞUMLU) HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR. CENAZESİ (20.11.2022 …

Devamını

HASAN KİRENLİ

YENİCE KALAYCILAR MAHALLESİ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP, KALAYCILAR MAHALLESİ ve ZONGULDAK İLİ KOZLU İLÇESİNDE İKAMET EDEN MERHUM NURİ  ve MERHUME AYİŞE KİRENLİ’NİN OĞLU, HANİFE KİRENLİ EŞİ,  MADEN EMEKLİSİ HASAN KİRENLİ (21.08.1957 DOĞUMLU) HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR. CENAZESİ  (19.11.2022 CUMARTESİ GÜNÜ) KALAYCILAR MAHALLESİ MISIRLILAR CAMİİNDE ÖĞLE NAMAZINA MÜTEAKİP KILINACAK CENAZE NAMAZINDAN SONRA SON …

Devamını