Günlük Arşiv: 22 Kasım 2022

İYİ PARTİ’DE GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

05 Kasım 2022 ta­ri­hin­de ya­pı­lan kong­re­de Hülya Kork­maz baş­kan­lı­ğın­da olu­şan Ye­ni­ce İlçe Teş­ki­la­tı görev bö­lü­mü yaptı. Geç­ti­ği­miz hafta sonu İlçe Baş­ka­nı Hülya Kork­maz baş­kan­lı­ğın­da top­la­nan yö­ne­tim ku­ru­lun­da ya­pı­lan görev bö­lü­mün­de; MUS­TA­FA DE­RE­BA­SI Si­ya­si İşler Baş­ka­nı, MEH­MET TUR­GUT İlçe Sek­re­te­ri, ATLAN CIBIR Mu­ha­sip, FİKRET ONAN Teş­ki­la­tı Baş­ka­nı, AHMET ODA­BAŞ Kal­kın­ma Po­li­ti­ka­la­rı …

Devamını

MENDERES’DEKİ GÖÇEN YOL HALEN YAPILMADI

İLÇEMİZDE Ha­zi­ran ayı­nın son gün­le­rin­de ya­şa­nan selin üze­rin­den 5 aya yakın bir süre geç­ti­ği­ni be­lir­ten yurt­taş­lar, Men­de­res Ma­hal­le­si Os­man­bey­ler semti yo­lun­da mey­da­na gelen gö­çük­te hiç bir ça­lış­ma ya­pıl­ma­dı­ğı­nı be­lir­ti­yor­lar. Yurt­taş­lar, olası bir yağ­mur­da yolun ta­ma­men ula­şı­ma ka­pa­na­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ti­yor­lar ve be­le­di­ye­nin biran önce bu­ra­da ça­lış­ma yap­ma­sı­nı is­ti­yor­lar. Be­le­di­ye yet­ki­li­le­ri­nin Men­de­res Ma­hal­le­si’ne …

Devamını

2023 YILI BÜTÇESİ 140 MİLYON TL OLARAK ONAYLANDI

KA­RA­BÜK İl Genel Mec­li­sin­de, 20 gün bo­yun­ca bir­çok gün­dem mad­de­si­ele alı­na­rak 2023 yılı büt­çe­si­nin gö­rü­şül­dü­ğü Kasım ayı top­lan­tı­la­rı sona erdi. İl Genel Mec­lis Baş­ka­nı Ahmet Sözen baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­le­şen Kasım ayı top­lan­tı­sı­nın son otu­ru­mun­da, Ka­ra­bük İl Özel İda­re­si’nin 2023 yılı büt­çe­si 140 Mil­yon TL ola­rak oy bir­li­ği ile kabul edil­di. Top­lan­tı­da, …

Devamını